CV för Ingemar Bohlin

Född 1958.
Fil dr i vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 1995.
Antagen som docent i vetenskapsteori 2001.

Nuvarande anställning
Forskare vid Inst för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, sedan januari 2008.

Tidigare anställningar
Forskningsassistent deltid, 1987-91
Doktorandtjänst 1988-94
Forskare vid Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd 1997
Forskare vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, 1997-98
Forskarssistent vid Avd för Teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet, 1998-2004
Vik universitetslektor, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 2004-07

Forskningsprojekt
Var under doktorandtiden anställd på deltid, under motsvarande 11 heltidsmånader, inom ett av Forskningsrådsnämnden finansierat projekt om den moderna polarforskningens epistemologiska och politiska villkor, under Aant Elzingas ledning.

Huvudsökande för ett projekt med titeln “En dubbel rörelse: kunskapsproduktion och -tillämpning inom evidensbaserad medicin”, som Vetenskapsrådet beviljade 2005. Ledde detta projekt 2006-10. Det anslagna beloppet var 2,8 milj kr.

Huvudsökande för ett projekt med titeln “Evidensbaserad pedagogik: Epistemologiska förutsättningar för evidensrörelsens expansion in i utbildningsvetenskap”, som Vetenskapsrådet beviljade 2007. Ansvarade för detta projekt 2008-12. Det anslagna beloppet var 1,8 milj kr.

Medsökande för ett projekt med titeln “Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy”, som Norges Forskningsråd beviljade 2010. Projektet leds av prof Göran Sundqvist vid Universitet i Oslo. Jag deltar i tre av de sex delprojekten, och är ansvarig för ett av dem. Det anslagna beloppet var 6,5 milj NOK.

Huvudsökande för ett projekt med titeln “Översikter av utbildningsvetenskaplig forskning: epistemologiska, sociala och politiska effekter”, som Vetenskapsrådet beviljade 2012. Jag kommer att leda projektet. Det anslagna beloppet var 6,3 milj.

Arbetar f n även inom ett projekt som finansieras av Security Arena Lindholmen och samordnas av Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet vid Chalmers och Göteborgs universitet. Projektets titel är “Beslutstöd i realtid för samhällets kritiska flöden“. Min andel av projektmedlen uppgår till 550 000 kr.

Undervisning och handledning
Har utvecklat och ansvarat för kurser, undervisat, handlett och examinerat, på alla nivåer: grund- och lärarutbildning, avancerad nivå, forskarutbildning. Har bl a utvecklat och lett en kurs med titeln “Theoretical and historical perspectives on science” som under ett antal år varit obligatorisk för studenter på internationella masterprogram på Naturvetenskaplig Fakultet. Denna kurs ges fortfarande, men nu på grundnivå. Har utvecklat och ansvarat för fem olika doktorandkurser på olika institutioner, två i samarbete med kolleger (Hans Glimell resp Göran Sundqvist), de övriga på egen hand. Ett par av kurserna har jag gett flera gånger, en av dem har jag gett på engelska. Har också gett föreläsningar på doktorandkurser på Inst för socialt arbete, GU, vid Limköpings universitet och vid Malmö högskola.

Biträdande handledare för en avhandling i arkeologi 2001 (arkeologi är inte mitt fält, men fokus i denna vahndling ligger på vetenskapshistoriografi, som jag är väl insatt i): Anders Gustfsson, Arkeologihistoria som historia och som arkeologi. Studier i arkeologins egenhistorier. Doktorsavhandling, Inst för arkeologi, Götebors universitet.

Är f n huvudhandedare för Jesper Petersson, doktorand i teknik- och vetenskapsstudier vid min hemmainstitution. Två artiklar är publicerade, en är inlämnad, och en fjärda bör kunna sändas till en internationell tidskrift inom kort. Disputation kan möjligen ske före sommaren.

Seminarier och föreläsningar

Keynote
Höll 2011 keynote-föreläsningen vid den nationella konferensen Resultatdialog, som arrangeras av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommitté.

Internationellt
Givit seminarier vid Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge; Department of History, University of Lancaster; Department of Social Sciences, Loughborough University; vid Department of Sociology and Social Policy, University of Southampton; vid Institutionen för filosofi vid universitet i Tartu; och vid Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

I Sverige
Vid Götebors universitet har jag, förutom på de institutioner där jag varit anställd, haft seminarier på flera olika institutioner, bl a vid Statsvetenskapliga institutionen, Arkeologiska institutionen, Avdelningen för humanekologi och Institutionen för pedagogik och didaktik. Utanför Göteborg har jag föreläst och hållit seminarier bl a vid Kungliga Vetenskapsakdemin, Nobelmuséet, Bibliotekshögskolan i Borås, Statens Lantbruksuniversitet i Ultuna, Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet, Forskningsetiskt forum och Avdelningen för vetenskapshistoria, båda vid Uppsala universitet, och SCORE vid Stockholms universitet.

Konferenser
Har presenterat papper vid många konferenser, i första hand internationellt, ofta sådana som arrangerats av de två viktigaste organisationerna inom STS: the Society for Social Studies of Science och the European Association for the Study of Science and Technology. Vart fjärde år samarrangerar dessa organisationer en stor konferens. 1992 var jag ordförande vid en session vid en sådan konferens; 2008 organiserade jag en session vid en likadan konferens tillsammans med Stefan Timmermans, en ledande STS-forskare.

Sakkunniguppdrag
Har granskat en ansökan för en postdoktorstjänst vid Vetenskapsrådet, och ansökningar om forskningsmedel för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, National Science Foundation, och Velux Fonden i Danmark. Har varit sakkunnig vid tillsättningen av två tjänster som forskarassisten samt en befordran från forskarassisten till universitetslektor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Opponentskap
Har anlitats som opponent vid slutseminarier i vetenskapsteori vid GU, vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, och vid Inst för pedagogik och specialpedagogik. Har även varit opponent vid ett 60%-seminarium vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Betygsnämnder
Ordförande i betygsnämnden vid Morten Sagers disputation 2005, vid Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, GU. Ledamot i betygsnämnden vid Bo-Lennart Ekströms disputation i september 2012 vid Inst för pedagogik och specialpedagogik, GU, och vid Clara Iversens disputation i september 2013 vid Uppsala universitet.

Redaktionellt arbete
Har granskat artikelmanus för tidskrifterna Social Studies of Science (6 ggr); Science, Technology and Human Values; Social Epistemology; Theory, Culture & Society; Scandinavian Journal of Management (3 ggr); Acta Sociologica, Valuation Studies och Socialvetenskaplig Tidskrift. Medlem i redaktionen för VEST, Tidskrift för vetenskapsstudier från 1995 till 1998.

Gästforskaruppehåll
Gästforskare vid Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, i mars 1991; vid Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, läsåret 1991-92 och under maj 1997; samt vid Department of Sociology and Social Policy, University of Southampton, februari-mars 1997.

Samverkan
Haft olika uppdrag för Sveriges Kommuner och Landsting, Skolinspektionen, Socialstyrelsen och Skolverket, och har under lång tid undervisat och handlett vid Göteborgs PsykoterapiInstitut. I ett PM från Skolverket om evidens inom utbildningssektorn beskrivs jag som en ledande forskare inom detta område. Kommer under våren att ge föreläsningar vid en nationell samling som markerar starten för Kunnskapssenteret for utdanning i Oslo, och vid en internationell konferens som FAS arrangerar om användningen av evidens inom offentlig förvaltning.

Publikationer

Referee-granskade artiklar
1986. Vetenskapshistoria och kreativitet. Häften för Kritiska Studier 19, nr 3, 24-40.
1988. Modern polarforskning. Anteckningar om dess samhälleliga roll. Vest 8, 25-35.
1989 (tillsammans med Aant Elzinga). The Politics of Science in Polar Regions. Ambio 18, 71-76.
1991. Robert M. Young and Darwin Historiography. Social Studies of Science 21, 597-648.
1994. Popularizing Darwin. Science as Culture 20, 425-39.
1999. Making History. Social Studies of Science 29, 459-80.
1999. Elektronisk publicering av forskningsresultat: Tre axlar i litteraturen om en omstridd teknik. Vest 12, nr 1/2, 11-48.
2000. A Social Understanding of Delegation. Studies in History and Philosophy of Science 31, 731-50.
2004. Communication Regimes in Competition: The Current Transition in Scholarly Communication Seen through the Lens of the Sociology of Technology. Social Studies of Science 34, 365-91.
2010. Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och evidensbaserad pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige 15, 164–86.
2010. Evidensbaserad och kunskapsbaserad pedagogik: Specifika metoder, generella problem. Pedagogisk forskning i Sverige 15, 312–20.
2012. Formalizing Syntheses of Medical Knowledge: The Rise of Meta-Analysis and Systematic Reviews. Perspectives on Science 20, 273-309.

Bidrag till antologier
1993 (tillsammans med Aant Elzinga). The Politics of Science in Polar Regions. I Elzinga (ed.), Changing Trends in Antarctic Research, Dordrecht, 7-27.
1997. (tillsammans med Aant Elzinga). The Politics of Science in Polar Regions. I: S. Jasanoff (ed.), Comparative Science and Technology Policy. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing Ltd, 127-32.
2000. Darwin, Charles. I: A. Hessenbruch (ed.), Reader’s Guide to the History of Science. Fitzroy Dearborn, London, 163-65.
2011. Evidensbaserat beslutsfattande i ett vetenskapsbaserat samhälle: Om evidensrörelsens ursprung, utbredning och gränser. I: I. Bohlin & M. Sager (red), Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv förlag, 31-68.
2011 (Tillsammans med Morten Sager). Inledning: Evidensbaserad praktik i praktiken. I: I. Bohlin & M. Sager (red), Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv förlag, 13-29.
2011 (Tillsammans med Morten Sager). Avslutning: Evidensens öde avgörs i detaljerna. I: I. Bohlin & M. Sager (red), Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv förlag, 207-26.
2012. Översikter av utbildningsvetenskaplig kunskap: formalisering kontra omdöme. I: Resultatdialog 2012. Stockholm: Vetenskapsrådet, 60-64.

Böcker
1995. Through Malthusian Specs? A Study in the Philosophy of Science Studies, with Special Reference to the Theory and Ideology of Darwin Historiography. Avhandling, Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
2011 (Red, tillsammans med Morten Sager). Evidensens många ansikten: Evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv förlag.

Rapporter
1991. Om polarforskning. Rapport nr 167 i serie 1, Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
1998. Sken och verklighet: Kvalitet inom universitetsvärlden i relativistisk belysning. Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnds skriftserie 1998:1.
1998. Determinism och interventionism i globala energiprojektioner. Arbetsnotat nr 2, Program energisystem.
2009. Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård: en kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommande forskning
Överst på min dagordning står att jag kommer att avsluta min medverkan i det norskfinansierade projektet om klimatforskning och i det från Lindholmen finansierade projektet om beslutsstöd för kritiska flöden. Under de närmaste åren kommer jag dock att ägna min huvudsakliga forskarmöda åt mitt nya VR-projekt om översikter av utbildningsvetenskaplig kunskap. Ansökningar för ett par nya projekt är också på gång, dels inom hälsoområdet, dels inom socialt arbete.