Bernhard

 

I BIOGRAFI
II BIBLIOGRAFI
a) Självbiografiskt
b) Övriga texter av Bernhard
III OM BERHARD AV ANDRA FÖRFATTARE
IV FAMILJELIV

I. BIOGRAFI

Född i Varberg 12 febr. 1857.

Föräldrar: Johan Jacob Bohlin, bevakningsbefälhavare och  Gustava Katarina Westerlind.

Efter studier i Varberg och Göteborg samt mogenhetsexamen i Uppsala stud. där vt 1877. Teoretisk och praktisk teologexamen 1879. Prästvigd i Skara för Göteborgs stift 18.1.1880 efter dispens, bara 22 år gammal, pastorsdjunkt i Vallda 1880-85, domkyrkoadjunkt i Uppsala 1.1.1885. Predikant vid Akademiska sjukhuset 1885-87, lärare vid elem. lärov. för flickor och vid Lindska flickskolan 1885-93. Kallad av Mikaelsfondens styrelse att fr o m 1.1.1888 börja en verksamhet genom besök i hemmen, smärre predikningar och därtill knuten enskild själavård bland de fattiga. Predikant vid Mikaelskapellet 4.10.1891, erhöll rätt att övergå till Uppsala ärkestift 26.8.1892. Ordf i styrelsen för Arbetsstugorna för fattiga barn i Uppsala, 1889-1893.Sekreterare och senare den siste ordföranden i Uppsala sedlighetsförening (upplöst 1893). Kallad till predikant (sjömanspastor)  vid S:t Johannes kyrka i Göteborg 11.1.1893, disputationsprov för pastoralexamen 14.6.1898, kyrkoherde i Hille 14.4.1900. Initiativtagare till Hille Kyrkliga ungdomskrets 1910, då “korsfararna” Torsten Bohlin och Axel Hambæus besökte församlingen. Firades 1940 då BB deltog enl. Hille Kyrkoblad advent 1940.
– Initiativtagare till och medlem av redaktionen för Ärkestiftets julbok (1913- 1935).
– “Då det allmänna prästsällskapets möte i sept. 1910 förbereddes togs frågan om för präster och lekmän årliga stiftsmöten, ambulerande i ärkestiftets stadsförsamlingar, upp av Bernhard Bohlin. Det förberedelsearbete som följde ledde till det första stiftsmötet, som hölls i Enköping 30-31 maj 1911.” (P A Björkman: De första stiftsorganisationernas uppkomst, s 75.)                 Kontraktsprost 1909. Inspektor för Gävle allm. läroverk 1911-29. Emeritus 1.5.1934 (77 år). Flyttade till Uppsala samma år. Död 28.5.1941 i Uppsala 84 år.

Gift med Hilda Charlotta Kolmodin 19.5.1886 – 13.5.1933.

Barn som inte nådde vuxen ålder: Gunhild Maria 25.10.1891 – 28.1.1895, Kerstin Gustava 13.8.1893 – 12.3.1895.

Initiativtagare till Hille Kyrkliga ungdomskrets 1910, då “korsfararna” Torsten Bohlin och Axel Hambæus besökte församlingen. Firades 1940 då BB deltog enl. Hille Kyrkoblad advent 1940.
– Initiativtagare till och medlem av redaktionen för Ärkestiftets julbok (1913- 1935).
– “Då det allmänna prästsällskapets möte i sept. 1910 förbereddes togs frågan om för präster och lekmän årliga stiftsmöten, ambulerande i ärkestiftets stadsförsamlingar, upp av Bernhard Bohlin. Det förberedelsearbete som följde ledde till det första stiftsmötet, som hölls i Enköping 30-31 maj 1911.” (P A Björkman: De första stiftsorganisationernas uppkomst, s 75.)

II. BIBLIOGRAFI

a) Självbiografiskt

MIN LEVNAD (barndomen fram till 1869). Avskrift i stencil 1992 (12 sid) , finns hos Harald Bohlin, Uppsala, liksom en översättning till engelska av de första 10 sidorna

My life –   Bernhards memoars translated by  Anna Bohlin d. ä.

Bernhard Bohlin om sig själv som ung (referat)
– Minnen (Församlingshyddan 1899-1924. Minnesskrift. Göteborg 1924).
– Två dagar i Hille.” Hille Kyrkoblad Fastan 1937 s 2-3 [ankomsten till Hille och avskedet – och vad som hänt däremellan under mer än 11 000dagar]
– Minne – Minnen i Julhälsningar till församlingarna från präster i Gestrikland och Helsingland   1906, tr. Söderhamn 1906 s 54-57
– Minnen från S:t Johanneskyrkan i Göteborg: I: En julbok till församlingarna i Göteborgs stift. 1927, s 101-109.
– Från det kyrkliga Uppsala och andra Uppsalaminnen. I: Hågkomster och Livsintryck, 1938, s9-25.

b) Övriga texter av Bernhard
-Sjömansmissionen, dess hopp och pligt. 1885. Fosterlandsstiftelsen, 19 s.
– Ord vid kyrkoherden J. Mörtfells jordfästning i Upsala den 12 juli 1888.
– Ord vid grafven söndagen den 27 juli 1890, Uppsala 1890.
– Hafva baptisterna rätt? Ett inlägg i barndopsfrågan. Stockholm 1890, 16 s.
– Sambandet mellan kyrkan på jorden och i himmelen. I: Förhandlingar vid den fjerde allmänna svensk-lutherska prestkonferensen i Stockholm den 26-28 aug. 1890. (Stockholm 1890, s 279-286).
– “Ord vid Maria Göranssons graf den 22 januari 1891.”
– Gör hvad du vill men gör aldrig hvad du ångrar, Göteborg, 1897, Serie: Skrifter utgifna af Svenska kvinnors evangeliska nykterhetsförbund, 4, 7 s.
– Bibliska nykterhetsbilder. Göteborg, 1897, Serie: Svenska kvinnors evangeliska nykterhetsförbund. Skrifter, 3.
– I församlings- och dopfrågan (Göteborgs Veckotidning 1897, 4.11.9
Kyrklig söndring i ljuset af lag och evangelium. Teologisk studie. (Göteborg, H.L. Bolinders Boktryckeri, 1898.) (98 s)
– Trättonde profpredikan. De två lärjungarne på väg til Emaus (Säxton Profpredikningar, hållna under vintern och våren i Kristine ….1898, Göteborg 1898)
– Första sönd. e. Påsk (Predikningar öfver kyrkoårets nya högmässotexter utg. af Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Första årg. Stockholm 1899).
– Hvarför svärjer du? 2a u. Stockholm 1900, 4e u 1911.
– Den rike ynglingen. Föredrag vid K.F.U.M:s i Göteborg årshögtid den 24 april 1904. (K.F.U.M:s Förlag, Göteborg 1904. (11 s)
– Spridda historiska meddelanden om Hille, dess kyrka och församling. I Minnesskrift Hille församling tillägnad. (Red.  Bernhard Bohlin.) (Strömsbro, 1904, Svenska Skolmateriel-A-B. Boktryckeri) (48 s)
– Något att tänka på. I i Julhälsningar till församlingarna från präster i Gestrikland och Helsingland   1906, tr. Söderhamn 1906      s 65-67.
– Frikyrkligheten och Sveriges folk. (Uppsala. L. Norblads Bokhandel, 1910) Med förord av Adolf Kolmodin. (48 s)
– Våra barn, vårt glädjeämne. Tryckt på begäran av “Folkskolans vänner” i Gefle. (Uppsala. L. Norblads bokhandel, 1911) (14 s)
– Kyrka och kyrkogård. I Julhälsning till Församlingarna i Ärkestiftet (JhÄ) 1913, s 52-59.
– Bokslut. JhÄ 1913, s 153-155.
– Tidsbilder från Hille. JhÄ 1915, s 126-132.                                                                                      – Motion om sedligheten av Bernhard Bohlin m fl 1915. Ärkestiftets prästmöteshandlingar.
– Dag och natt. JhÄ 1916, 138-143.                                                                                                        – Längtan efter Gud. (om predikstolen i Uppsala domkyrka). Vår Lösen 1916 s.318-319.                                                                                             – -. För husandakten. Recension av bok av Johannes Johnson. Vår Lösen 1918 s. 110 .                – Vad säga de fredliga vårdar? Ill. JhÄ 1919, 56-61.
– Anmälan av Svensk Missionstidskrift i Vår Lösen 1919 s 90.            – Recension av “Ur Lutherska kyrkans skattkammare.”  Betraktelser utg. av Viktor Rundgren. Vår Lösen 1919 s.  324.
– Något om Augustanasynoden. Vår Lösen 1919 s. 120 f.
– Kursplaner i kristendom för folkskolornas lägre klasser / på uppdrag av Gästriklands prästsällskap utarbetade av E. G. Ljungqvist, B. Bohlin och O. Hedberg, Gävle, 1920, 15 s.
– Hille socken i nutid och i gången tid. (Gävle. Serranders tryckeri, 1922 (60 s)
– Vår kyrka. JhÄ 1922, 124-129.
– Droppen och havet. I: Hågkomster och livsintryck 3, 1923,      s 125-130.
– Boken. JhÄ 1924, s 17-24.
– Församlingshuset i Hille. JhÄ1926, s 173-176.
– Något om folkundervisningen i Hille. JhÄ1926, 40-50.
– Nytt år. JhÄ 1927, s 205-207.
– Vägen. I: En Minnesbok, Mikaelkapellets Ungdomsförbund 1906-1926, s 11-13.
– Mina lärare. Ill. (Carl Axel Torén och Waldemar Rudin) JhÄ 1928, 11-25.
– Adolf Kolmodin. JhÄ 1930, s 34-44.
– Anders i Freared. JhÄ 1931.
– Ett vemodigt församlingsminne. JhÄ 1933, 34-44.
– Två märkliga forntidsbrev. Ill. JhÄ 1935, 48-57.
– Se, din konung kommer till dig! Hille Kyrkoblad Advent 1936: s.1-2
– Några adventstankar. Hille Kyrkoblad advent 1938: s 2-3 [undert: Med varm hälsning från Gamle Kyrkoherden. [Han sammanfattar åter sin gärning i Hille.]
-Lova Gud  allt Sveriges folk! Psalm tiill Mikaelkyrkans 50-årsjubileum 1941, återgiven i Soli Deo Gloria. Vid S:t Johanneskyrkans 75-årsjubileum, Göreborg 1941 s 76 f.
– Predikningar tal och artiklar i Väktaren, Göteborgs Veckoblad samt Svenska kyrkans och Ev.Fosterlands- stiftelsens missionstidningar.

Övers.
– ”Mina fötters lykta.” Tolv betraktelser öfver Davids Psalm 119 av K. Gerok. Stockholm 1894, och 2:a u 1899.
– Bibelns barn: för våra barn skildrade / af C. E. van Koetsveld,  Stockholm: Fosterlands-stiftelsen, 1900, 208 s.

 

III. OM BERNHARD BOHLIN AV ANDRA FÖRFATTARE:

– Avskedshögtid i Hille kyrka. Gävle Dagblad, sign. Ned,  april 1934.
– Dödsfall. F. prosten Bernhard Bohlin, Gävle Dagblad 30.5.1941.
– Prosten Bernhard Bohlin. In memoriam. Av B.W. /=B. Wallman/  s 2 o 4. Jämte: Vid prosten Bohlins jordafärd. Dikt av Maria Lindholm, s 3 och Från Prosten Bohlins sista dagar och stunder, av Nanna Bohlin s 2-4. I: Hille Kyrkoblad. Mikaeli 1941.
– Prosten B. Bohlin död. Av Nils Karlström. I: UNT 30.5.1941.
– F. Kontraktsprosten Bohlins jordfästning. Gävle Dagblad 3.6.1941.
– Minne från Hille kyrkliga ungdomskrets första verksam-hetsår, av sign. Malin. Gävle Dagblad 27.10.1941
– Den första tillskyndaren till Ärkestiftets julbok och medlem av redaktionen i 20 år av Gottfrid Pontén. I: Julhälsning till församlingarna i Ärkestiftet 1941, s 177-180.
– Minnen från gamle prostens tid av Maria Lindholm. I: JhÄ 1942, s 143-154.
– Min Far av Torsten Bohlin. I Min Far I, Lindblads förlag 1948, omtryckt i En bok om Torsten Bohlin (Lindblads, 1950) (s 87-96)
– Minnen från hemmet i Hille av Gunnar Bohlin. I: Minnen från prästhem i ärkestiftet 1960  (s 165-176).
– Minne från gamle prostens tid av Fru Maria Lindholm, Hille. I: JhÄ 1942, s 144-154.
– Soli Deo Gloria. Vid S:t Johanneskyrkans 75-årshögtid. (Stiftelsen Pro Caritates förlag Göteborg, 1941.), s 76f.
– Mikaelskyrkan 1892-1992. Jubileumsskrift (Uppsala 1992).

——–

– Ett blad med notiser 1927 om “Brödrakretsen”, den grupp av unga Uppsala -teologer som sedan höll kontakt genom livet, finns hos Björn Palmer Trollbäcken.
Ernst Björkman, f 20/3 -55, d 9/6 -96 (41 år)
Arvid Rydén, f 14.8 .57, d 10/2 -97 (40 år)
Uno Nylander, f 6/5 -52, d 21/10 -01 (49 år)
Otto Vester, f 21/5 -52, d 14/9 -11, (59 år)
August Vennlund, f 3/2 -65, d 19/1 -11 (55 år)
Emil Östergren, f 30/1 -53, d 3/8 -12 (59 år)
Jan Montelius, f 26/4 -52, d 14/3 -23 (70 år)
Erik Fredlund, f 20/12 -50, d 5/6 – 27 (76 år)
Gustav Lundblad, f 2/9 -51
Magnus Wieselgren, f 19/9 -52
August Hellgren, f 11/12 -52
Magnus Lagerlöf, f 22/9 -53
Carl Rudolf Hasselrot, f 9/4 -55, d 29/8 -27 (72 år)
Adolf Kolmodin, f 2/10 -55
Bernhard Bohlin, f 12/5 -52

Enligt överenskommelse brändes deras korrespondens.

——————-

Ett utdrag ur Hågkomster och livsintryck 25 (1945), där N F Sandberg berättar om emeritikretsen i Uppsala 1920-1945. Han avslutar med följande: 

Även en hädangången emeritus-broders minne har någon gång vid båren hyllats i versifierad form. Så vid vår vördade och avhållne senior Bernh. Bohlins bisättning i kryptan till Samariterhemmets kapell:

“Kärleken förbliver”

Se´n mer än femti år jag minns dig väl:
Från dômens predikstol till mången sargad själ
ditt tal flöt “melle dulcior”,
emeritorum senior!

En kanske ny och ovan ton där skalv
igenom domens mäktiga och sköna valv.
Ditt tal, så ljuvligt, men med Andens salt bemängt
i “Mikael” sin jordmån når,
emeritorum senior!

Din gåva att med evangeliets tröst
ingjuta balsam i ett söndersargat bröst
jag fann vid en anhörigs bår,
emeritorum senior

I Hille du en dryg mansålderstid
bedrev en god och trogen själaherdes id,
och sedan som en fridens tolk bland oss du går,
emeritorum senior!

Sist låt mig nu tillbaka ge dig
ditt sista ord, ditt TACK du skrev till mig:
“Tack! Aldrig kärleken förgår!”
Den bjuder sitt excelsior!

Om Bernhard Bohlin i Göteborgs Stifts herdaminne
av prof. Anders Jarlert, Göteborg 2010.

Gunnar Bohlin: Minnen från hemmet i Hille. I Minnen från prästhem i ärkestiftet, 1960, s 165-176.

Nanna Bohlin: Från Prosten Bohlins sista dagar och stunder.  I Hille Kyrkoblad advent 1941 s. 2-3.

Sonen Torsten skrev följande om sin Far.
Ur Min Far. Trettio svenska män och kvinnor om sina fäder. Red. Ernst Malmberg. Lindblads förlag. Sthlm 1948.

 


Om Bernhard Bohlin i Göteborgs Stifts herdaminne
av prof. Anders Jarlert, Göteborg 2010.

 

IV FAMILJELIV

Bl.a. barnens Festskrift till Bernhard på 80-årsdagen, varav omslag och innehållsförteckning finns tillgängliga här.

Hille familje möte

Musikstund Hille

Nanna, morfar, Greta, mormor, Dagny och Ivar som fästfolk i Hille

Te stund i trädgården. Nanna serverar.

Lillebror Loe 22

Hille prästgård

    

Salong och blomrum

     

Vardagsrum och hall, samt kök

   

Bernhard Bohlin i sitt arbetsrum

   

Bernhard Bohlin