Anna som recentior

Utdrag ur Anna Bohlins, f Sahlin, dagbok i Uppsala under  vt 1922, då hon  var 21 år

Måndag den 10 april
/—/
Vi kommo överens om att läsa på “Un caprice” av Musset i påsk. Karin Ljungwall skulle vara greven, Ingegerd Mme de Léry och jag Mathilde. 

/—/
Straxt efter 1/2 9 gick jag till Karin von Francken. Nanni Berg och Karin Boije voro där. Vi drucko kaffe och sjöngo till ackompanjemang på cittra och vi beslöto bilda en sångförening, som skall sammanträda fredagar 1/2 9 på Kvinnliga.
/—/
Tisdag den 11 april
/—/
En kvart i nio gick jag till Maja Pettersson på /kvinnliga studentföreningen/ U.K.S.K.F:styrelsesammanträde. Stipendienämnd och styrelse för nästa termin utsågs. Anita Nathorst, som kommer hit då, valdes till ordförande och jag till sekreterare.
/—/
/Påsken i Stockholm 12 -23 april/
Måndag den 24 april
/—/
Karin v. Francken föreslog att vi skulle samlas straxt före 9 för att bestämma om sånger att sjungas på “Kvinnligas” fest på Valborgsmässo- aftonen. Jag fattade att det skulle vara hos Karin och gick dit på slaget 9, men hon var inte hemma, och då gick jag hem igen och läste 3 kap. psykologi och 10 sid. Elfstrand.
Tisdag den 25 april
/—/
Ingenjör Waern var här till middag. Efteråt hade Karin von Francken, Boye och Ljungwall och jag sångövning på fackskolan.
/—/
Torsdag 27 april
/—/
Båda dagarna fortsatte vi sångövningarna.
/—/
Fredag den 28 april.
/—/
Efter holländska föreläsningen pluggade jag på min roll i “Un caprice”. Kl. 1/2 1 kommo de andra flickorna och vi hade  vår första repetition. Ingen kunde sin roll ordentligt, och vi skrattade vid alla ömmare scener. Jag bjöd på  té och choklad. Vi gingo sedan direkt till prof. Staaff, som tydligen blev angenämt berörd. Han skulle tala vid Wahlgren, Thibaudet och Carsberg, och vi beslöto oss för en “Alliance” den 5. med föredrag av Thibaudet dessutom.
Sedan telefonerade mag. Carsberg till mig högeligen förtjust över idén. Han skulle be kand. Sund och baron Taube hjälpa oss. Han tyckte vi skulle ordna det hela i soirée-form på Gillet och möjligen kombinera det med avskedsmiddag för Thibaudet, som skall lämna staden.
/–/
Kl. 5 hade vi sångrepetition.
Valborgsmässoafton
/—/
Kl. 3 gick jag ut med studentmössan på. Jag hade lovat hämta Birgit Flodström, men jag mötte henne på gatan. Sedan slöt sig Inga Elg till oss. Vi gingo fram och tillbaka på Drottninggatan i den väldiga mängden av studenter och annat folk.
Efter middagen pluggade jag på  min roll medan jag gick runt, runt på trädgårdsgången. Kl. 1/2 6 kommo Ingegerd och Karin och vi repeterade. Man ack, det vill mycken övning till ännu innan det duger!
En kvart i åtta gick jag upp på nationen, men som jag hörde att ingen flicka var där skyndade jag mig ner igen. Jag tänkte gå till Birgit men mötte henne och hennes bror och kand. Tengdahl. Utanför nationen samlades flera studentskor, och vi gingo upp en liten stund men föredrogo
vänta på gården tills tåget satte sig i gång. Vi tågade till torget, väntade där en halvtimme och tågade sedan upp på slottsbacken. Tyvärr var det så dimmigt, att inga eldar syntes när jag till sist lyckades komma till en fri plats. Men jag var ändå djupt gripen av stundens högtidlighet. Docent
Andrén höll ett kort och kraftigt tal och sångarna sjöngo “O hur härligt majsol ler”, “Glad såsom fågeln”, “Hör oss Svea” och “Stilla skuggor”. Tårarna runno sakta utför mina kinder utan att jag kunde hjälpa det. Vad det är underbart att vara svensk student!
När vi skulle ned igen blevo Birgit Welin, kuratorerna, två studenter till och jag skilda från den övriga nationen och kunde inte finna fanan. Så småningom skildes vi från varann också. Jag gick ensam hem och läste en stund i “Le père Goriot”” Det är litet vemodigt att sitta ensam i kväll, men
det är dock mycket bättre än att vara vittne till alla dessa scener av förnedring.
/Någon fest med UKSKF och damkvartett blev tydligen inte av!/
1 maj
/—/
Kl. 1/2 9 /em/ hade vi teaterrepetition. Det gick lite bättre än sist, men vi voro  mycket sömniga. Karin Ljungwaldh hade festat på natten och de andra hade hela dagen varit i Gamla Uppsala. Ännu fattas det förfärande mycket!
Tisdag den 2 maj
/—/
Vi hade repetioner kl. 1 och kl. 5. Det börjar gå riktigt bra nu. Karin Ljungwaldh hade med sig klänningen, som jag skall få låna, och den klär mig utmärkt. Kand. Sund såg på sista repetitionen. Jag gjorde visit hos professorskan Staaff. Hon ville gärna låta oss spela hos henne torsdag kl. 1
I morgon kommer baron Taube och ser på oss kl. 5. Magister Karsberg underrättade mig om att soiréen kommer att hållas på Sörmland-Närkes nation.
/—/
Onsdag den 3 maj
/—/
Kand. Sund sprang fram och tillbaka som en skottspole här. Jag gick med honom på Sörmlands nation och såg igenom garderoben, men där fanns ingenting användbart. Sedan gingo vi till gumman Sjöberg för att låna peruker. Hon var det ilsknaste jag har sett på länge. Vi fingo i alla fall två herrperuker och några löslockar för mig, men jag tror inte att vi komma att använda något. De stinka förfärligt.
Vi repeterade igen på förmiddagen. Jag telefonerade till Sandra Hennings atelier och beställde dräkter åt Ingegerd och Henri. Kl. 1/2 5 kom baron Taube och såg på vår repetition nere i salen. Han gav oss en mängd utmärkta råd.
/—/
Jag friserade mig och satte på mig klänningen och visade mig därnere. Jag är riktigt söt i denna dräkt, och mina egna lockar duga säkert som de äro.
Torsdag den 4 maj
/—/
Karin Hjertén kom hit i förtvivlan över att inte få tag i någon frack åt henne. Jag lånade en av Gislén.
/—/
Kl. 1 var det repetition hos professorskan Staaff. Hon var synnerligen älskvärd och bjöd oss och fru Wahlgren på té. Repetionen gick bra. /—/ Kl. 9 togo vi lokalerna på Sörmlands nation i betraktande. De äro förtvivlansfullt stora. Vi uppgåvo snart att repetera, ty Sund och teater-direktören pratade och störde oss hela tiden.
/—/
Söndag den 7 maj
Fredag förmiddag hade vi generalrepetition i dräkterna. Kl. 5 var det landskap på Värmlands nation. Estrid, Birgit Welin och jag voro de enda flickorna. Teaterpjäsen gick över all förväntan bra. Sedan dansades till kl. 1. Jag dansade mest med Henri och vi behöllo dräkterna hela kvällen.