Anna Bohlin


FD. projektledare
Telefon: 018-471 29 48
E-post: anna.bohlin@littvet.uu.se

Forskningsintressen
Min forskning rör gränslandet mellan politik och litteratur. I avhandlingen, Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier, undersöker jag hur föreställningen om röst utvecklas i dessa texter från mitten av 1920-talet mot bakgrund av den nyvunna kvinnliga politiska rösträtten. De litterära texterna relateras bland annat till dåtida emancipationsteorier för att ge perspektiv på relationen mellan röst och kropp. I mitt nuvarande projekt vill jag följa det emancipatoriska tänkandet gestaltat i litteratur bakåt till Fredrika Bremer, som haft genomgripande betydelse för såväl svensk romantradition som för kvinnorörelsen och folkhemtanken. Modern genusteori, queerteori, postkolonial teori är de teoretiska ingångar som intresserar mig för att förstå hur tidiga emancipationsteorier, kroppslighet och röst skrivs genom litterära modi som allegori och ironi. Ett annat projekt, Medborgaren i barnboken, syftar till att studera vilka föreställningar om medborgarskap som förmedlats i litteratur som lästs av hela generationer av barn, från Nils Holgerssons underbara resa till serien om Harry Potter, och som därmed bidragit till att forma barns förståelse av demokrati och deras roll som medborgare. 

CV
FD i litteraturvetenskap inom ramen för Internationella genusforskarskolan, Umeå universitet. Avhandlingstitel: Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier

Nuvarande anställning: Projektledare för noden Kultur – Demokrati – Medborgarskap på Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet edan VT 2012.
Jag har tidigare undervisat som högskolelektor i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Södertörns högskola under perioden 2003–2010 samt som universitetslektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet under VT 2010.

Publikationslista

”’Monstren bland blommorna’ – om rösträttens gränser”, Utan gränser – Fredrika Bremer,

Ellen Key och Elin Wägner, red. Per-Inge Planefors, Ödeshög 2006, s. 33–41

”Den inre röstens emancipation – Fredrika Bremer och Elin Wägner”, Svensk Kyrkotidning nr 11–12 2008

”Reflex. Klara Johanson återspeglad i bokrummet”, Klara Johansons boksamling i Svenska Akademiens Nobelbibliotek, Svenska Akademiens småskriftserie, Stockholm 2008, s. 23–41

Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier, diss. Umeå 2008

”Till Elin från Fredrika”, Elin Wägner. Det första fotstegets moder. Antologi, red. Marianne Enge Swartz, Växjö 2009, s. 195–201

Recension i Tidskrift för litteraturvetenskap 2009:3–4 av Lena Kåreland & Boel Englund, Rätten till ordet (2008)

”Att synliggöra. Representation i ’En negerstat i staten’”, Tidskrift för genusvetenskap 2010:3, s. 96–100

”Snövit tur och retur”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:1, s. 77–84

”Roman, manifest, teori. Kommentar till Fredrika Bremer, Hertha”, Könspolitiska nyckeltexter, red. David Tjeder mfl, Makadam förlag: Stockholm 2012, s. 63–67

”Den manliga frimodigheten. Gud och andra män hos Fredrika Bremer”, Kvinnorna gör mannen, red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, Makadam förlag: Stockholm 2013, s. 310–342

”Estetisk beröring”, inledning till Klara Johanson, Skenbart förspillda dagar. Aforismer och dagboksanteckningar, urval av Anna Bohlin, Jonas Ellerström & Elisabeth Mansén, ellerströms förlag: Lund 2013, s. 7–23

Recension i Avain – finsk tidskrift för litteraturforskning 2013 av Helena Forsås-Scott, Re-Writing the Script: Gender and Community in Elin Wägner, Norvik Press 2009

”Att tänka med alla sinnen. Aforismen och K. J.”, Tidskrift för litteraturvetenskap, temanummer om kortprosa, kommande hösten 2013

”Husmodern – en listig bedragare. Tidevarvet och K. J.”, Antologi från konferens om kvinnotidskrifter, Göteborgs universitet, red. Anna Nordenstam, kommande under 2014

”Larders, Cow-houses and Other Spiritual Matter – on Mårbacka”, Re-Mapping Lagerlöf: Performance, Intermediality and European Transmissions, red. Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen, antagen och under redaktionell behandling, kommer ut i början av 2014

På denna hemsida

Anteckningar om Anteckningar“. Föreläsning om Torsten Bohlins “Ernst Marks Anteckningar” 2003

Framträdanden

Den 13 februari 2008 medverkade jag i ett samtal tillsammans med Carina Burman, Jonas Ellerström och Ingrid Svensson under rubriken ”Kritikern Klara Johanson” i serien Kvällar på Svenska Akademien.

Den 23 april 2009 medverkade jag i ett samtal om Elin Wägner tillsammans med Birgitta Wistrand och Moa Elf Karlén på ABF i Stockholm.

Under hösten 2009 har jag vid två tillfällen varit engagerad av Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier: den 11 oktober höll jag föredraget ”Fredrika Bremer och Guds rike på jorden” i Finska kyrkan och den 28 november samtalade jag med teol. Dr Edward Harris under rubriken ”Hur kan Bremer och Kierkegaard hjälpa oss att utveckla vår mänsklighet?”

Den 14 oktober 2009 var jag inbjuden att tala vid ett symposium om Elin Wägner, ”A Writer for Our Times”, arrangerat av Scandinavian Studies, University College London.

Den 13 november 2009 var jag inbjuden att tala under rubriken ”Husmodern – en listig bedragare. K.J. och Tidevarvet” på konferensen ”150 år med svenska kvinnotidskrifter”, Göteborgs universitet.

Den 5 december 2009 var inbjuden av Vilhelm Ekelund-samfundet att hålla föredrag vid symposiet ”Antikt ideal 100 år” i Lund under rubriken ”En grekisk atlet – samtidens antik”.

Den 21 september 2010 höll jag föredraget ”Elin Wägner, den Nya Kvinnan och evigheten” på Uppsala stadsbibliotek inom ramen för samarbetet mellan Uppsala stadsbibliotek och Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Den 15 april 2011 var jag inbjuden att hålla en plenarföreläsning med rubriken ”Snövit tur och retur” på konferensen ”Fält i förvandling. Litteraturvetenskaplig genusforskning idag och i morgon”, Uppsala universitet.

Den 21 juni 2011 deltog jag med ett paper med rubriken ”Provision Sheds, Cow-houses and Other Spiritual Matter – on Mårbacka” på konferensen ”Selma Lagerlöf 2011: Text, Translation, Film. An International Conference”, University College London.

Den 13 juni 2013 höll jag föredrag om Klara Johanson arrangerat av Seglora smedja under temat ”Mylla för mod. Kvinnohistoriska föregångare inspirerar idag”.

Pågående forskning
Fredrika Bremer och det sköna samhället

”Fredrika Bremer och det sköna samhället” syftar till en genusteoretisk och postkolonial analys av samhällsvisionen i Bremers sena tänkande med utgångspunkt i skönhetsbegreppet. Bremer kom att inta en särställning i den svenska kvinnorörelsen och väsentliga aspekter av hennes idé om samhällelighet traderades via den borgerliga kvinnorörelsen och Ellen Key in i folkhemstanken. Framtidens samhälle och framtidens kvinna var målen för Bremers intensiva sökande, och enligt henne förutsatte de varandra. I reseskildringarna Hemmen i den nya verlden (1853–1854) och Lifvet i gamla verlden (1860–1862) liksom i emancipationsromanen Hertha, eller en själs historia (1856) fäster Bremer oupphörligen uppmärksamheten vid skönhet. Det gäller landskapets och byggnaders skönhet, men också institutionernas, regelverkens och inte minst människors skönhet. Framtidens samhälle efterspanas i människors anletsdrag; avsevärd möda läggs vid att rätt bedöma skönhetsvärdet i varje enskildhet. Uppenbarligen antar skönhet här betydelser utöver den rent estetiska: den uppfattas som en fingervisning om Guds plan för världshistorien. Skönheten får en moralisk/politisk aspekt (Bremer gör ingen skarp distinktion mellan moral och politik) och en religiös aspekt – skönhet är sanning. Jag vill studera denna skärningspunkt mellan det estetiska, det politiska och det religiösa för att frilägga en systematik.