VERKFÖRTECKNING FÖR FOLKE BOHLIN

Bibliografi och diskografi

Detta är ursprungligen sammanställt till 75-åringen av bröderna Harald och Erland, nu i reviderad version, efter nära samarbete med Folke, överlämnad till 80-åringen
21 sept. 2011.
Uppdaterad 1 augusti 2018. Fotot ovan: Uppsala-Bild 1964. Här hämtat från “Uppsala universitetsbibliotek 1620-1970. En bildkrönika av Åke Davidsson”, Uppsala 1971.
Bredvid FB står dåv. FL, sedermera göteborgsprofessorn Lars Lönnroth, dåv. FK, egyptologen Bengt Birkstam och på insidan av disken dåv. amanuensen, sedermera lundaprofessorn Per Göran Gierow.

FB:s biografiska huvuddata: f 1931 i Uppsala, studentexamen (helklassisk linje) Härnösand 1950, Fil kand 1955, Teol kand 1960. Fil lic 1965, Fil dr och oavlönad docent 1970: allt i Uppsala.
Docent i musikforskning i Lund 1970, universitetslektor i musikvetenskap i Lund 1972, professor i musikvetenskap i Lund 1986, emeritus 1996.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FB:s TEXTER
a) Tryck
b) Duplikat
::::::ba) Tjänstearkiv, upprätt av LUB
::::::bb) Övriga

FB:s KOMPOSITIONER/ARRANGEMANG

a) Tryck
b) Duplikat

INSPELNINGAR
a) Inspelningar av FB:s kompositioner/arrangemang
b) Inspelningar i vilka FB medverkat som dirigent,
körinstuderare, pianoackompanjatör eller konferencier

c) Inspelningar där FB varit redaktör

LUBs FÖRTECKNING ÖVER FBs TJÄNSTESKRIVELSER

UTTALANDEN I INTERVJUER ETC (URVAL)

FÖRKORTNINGAR

EFTERORD

FB:s TEXTER

a) Tryck

1946
Gå ur kloster.
Scen av signaturen -lin i Öbacka 1946 (Skoltidning, utgiven av läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand)

1947
Krig i naturen.
Litterär skiss av signaturen -lin i Öbacka, 1947. (se ovan, FB ingick då i redaktionen).

1954
Den tredje mannens melodi.
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1954, Nr 8, s 2-3.
Referat av koraldiskussionen vid Andra nordiska musikforskarmötet
i STM 36, 1954, s 143-145.

1955
För ni är ju idealister.
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1955, Nr 3, s 6-7.
SSUH och skolsamhället.
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1955, Nr 4, s 8.
Det röjs, det plöjs…
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1955, Nr 6, s 7, 9.
Två sångboksfragment från Johan III:s tid.
i STM, 1955, s 133-145.

1956
Fri student och fri sprit.
Av signaturen F.B.
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1956, Nr 3, s 4-5.

1957
Varning för nykteraster!
i Polstjärnan. Tidning för SSUH, 1957, nr 2, s 7-8.
Recension av: Koralbok skriven av Israel Olai Leimontinus, cantor scholae i Kalmar,  år 1635. Den s.k. Rappehandskriften.
Utgiven med efterskrift av Jan Redin (Laurentius Petri-sällskapets urkundserie VI). Lund 1956. 50 (facs.), 27 s.
i STM 39, 1957, s 189-191.
Recension av: Orff, Carl: Musik för barn (övers. och bearbetad av Daniel Helldén)
Musik för barn, DN 8.4. 1957.
Orff på svenska.
i Skolmusik. Organ för Musiklärarnas Riksförbund, 1957, nr 6, s 10 o 14.

1959
Kårordförandens ruta med underrubrik.
i ERGO. Organ för Uppsala studentkår, 1959
Fornstor och nutidsstor. nr 4.
Till onyttans lov. nr 5.
Utländskt, flärdfritt om du vill. nr 6.
Kan något gott? nr 8.
Studienöje och nöjesstudier. nr 9.
Å, dessa tiljor. nr 12.
Det roligaste. nr 13.
Slutrutet. nr 15.

1960
Recension av: Orff, Carl: Musik för barn II (övers. och bearbetad av Daniel Helldén).
i DN 13.1. 1960.
En liturgisk sångbok i Attmars kyrkoarkiv.
i Forum Theologicum 1960, s 14-48.

1961
Norrlands nations musikverksamhet. Ett kapitel om studentmusikens historia.
i Norlandica V. Norrlands nations skriftserie. Festskrift till Gunnar Blix, s 84-97.

1962
Medeltid och renässans.
i Natur och Kulturs Musikhandbok, red. Torkel Stålmarck, Stockholm 1962, s 307-335.
Den gregorianska sången under reformationstiden.
i Kyrkosångsförbundet nr 10, 1962, s 115-116.
The Christian Middle Ages.
i A short survey of music in Sweden. Svenska Institutet i samarbete med Svenska Samfundet för musikforskning, Stockholm, 1962 s 6-9.
I bearbetad och översatt form i Svensk musikhistoria. En läsebok redigerad av Martin Tegen 1972 (2 uppl 1976), s 12-15 och i fransk översättning med lätt bearbetning: L’histoire de la musique en Suède: bref aperçu. Även i Dictionnaire de la Musique:  les hommes et leur oeuvres (Red. Marc Honegger), Paris 1970.
Artikeln utgiven som separat häfte av Svenska Institutet 1970.
Programblad till OD:s första Caprice (anonymt).
Spiritualismen – en modern religionsrörelse.
i Kyrkornas värld, årg 3, hft 3, s 219-224.
(Dansk version i Kirkens Verden, Köpenhamn, 1962:5, s 150-155.)
The Scandinavian Study Conference organized in Uppsala by the Laurentius Petri Sällskapet.
i Studia Liturgica, 1962, nr 1, s 74-75. /Anon./
Recension av: Friedrich, Annette: Beiträge zur Geschichte des weltlichen Frauenchores im 19. Jahrhundert in Deutschland (Kölner Beiträge zur Musikforschung, Bd 17).
i STM 44, 1962, s 93-94.

1963
Tangenter och musik för tangenter.
i Musikrevy nr 6, 1963, s 184-188.
Student Song in the Uppsala Tradition.
i Ergo International, Uppsala 1963, s 40-41.
Den kristne studenten och alkoholen.
i Ad lucem. Finlands kristliga studentförbund, 1963 nr 2, s 15-17.
Synpunkter i alkoholfrågan. Svar på intervju.
i Festskrift till Studenternas Helnykterhetssällskaps 75-årsjubileum (red. Inger och Sigvard Nilsson), Uppsala 1963, s 37.
Referat av föredrag: Knud Jeppesen. Om italiensk Kirkemusik i første Halvdele af det 16. Aarhundrede.
i STM, 1963, s 161.
Referat av Fjärde nordiska musikforskarmötet, Stockholm/Uppsala 1962. Appendix: Colloquium om metodiska och pedagogiska frågor på musikteoretiskt område.
På uppdrag: Eva Bohlin och FB.
i STM 45, 1963, s 170-176.
Sångarmöte. Om ett möte mellan akademiska körer i Stockholm under ledning av Johannes Norrby.
i ERGO, organ för Uppsala studentkår, 1963, nr 10.
Sångarseger i Wales. Om UAKs framgångar.
i ERGO, organ för Uppsala studentkår, 1963, nr 17.

1964
/Anon/ /Programpresentationer rörande musikevenemangen vid Uppsala Ärkesäte 800 år.

UNT 1964-06-12, 1964-06-17, 1964-06-18.
Handledning i gregorianik.
Recension av Adell, Arthur: Gregorianik I. De bundna formerna. En handledning med musikbilaga. Lund 1963.
i SGL, 39, 1964, s 33-35.
Reension av Pierre Pidoux, Le psautier huguenot (Bärenreiter, Basel, 1962).
i STM, 1964, s. 195-198.

1965
Orphei Drängar. En presentation.

i Studentsångaren nr 1, 1965, s 6-8. /Bearbetad 1970 i stencil./
Erik Bergman Alfvénstipendiat.
i OD. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. Årg 36-37, 1963-1965, red. Per Tiselius, s 203-206.
Eine bisher unbekannte niederdeutsche Auflage von Martin Luthers Tischreden aus dem Jahre 1570.
i NTBB 52, 1965, s 74-78.
Christliches Mittelalter (1050-1520).
i artikeln Schweden i MGG Sachteil Bd 12, 1965,även i av Hans Åstrand reviderad version i MGG 2 uppl. 1998 Sachteil Bd 12, s 350-351,
Sachteil Bd 8, 1998, s 1158-1159.

1966
Recension av Mäkinen, Timo: Die aus frühen böhmischen Quellen überlieferten

Pie Cantiones-Melodien. (Studia Historica Jyväskyläentia II.) 1964.
i STM 48, 1966, s 246-251.
Recension av Brunning, E. (red): Het Geestelijk Lied van Noord-Nederland in de Vijftiende Eeuw.
(Monumenta Musica Neerlandica VII.) Vereiniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam 1963.
i STM 48, 1966, s 225-227.

1966-67
Den melodiska vokabulären i några Bäck-motetter.

i Nutida musik 1966-67, nr 3-4, s 18 f. Omtryckt i Upptakter 2014.
Några problem kring Piae Cantiones.
i Dansk Årbog for musikforskning 1966-67, s 179-180.

1967
Olaus Ericis sångbok. En handskriven liber cantus i Gamla Uppsala kyrkoarkiv.

Laurentius Petri Sällskapets urkundserie VIII. Tord Wetterqvist Uppsala 1967.
FB utg av facsimileedition.
Däri: Inledning s 3-16.
Die älteste schwedische Choralsammlung (Olaus Ericis sångbok).
i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 12, 1967, s 191-192.
Sveriges äldsta koralsamling. Ett fynd i Gamla Uppsalas kyrkoarkiv.
i Svensk Kyrkotidning 1967:43, s 636. Även tryckt i KMT/KSM nov. 1967 samt i Upptakter… 2014.
Johann Schwarzenberg Evangelische Psalmen von 1527.
i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 12 Bd, Kassel, Stauda, 1967, s 117.
Rättelse av årtalet 1526 till 1527 införd i följande årgång.
Några jubileer 1967.
i SGL, s 37-40.
En aspekt på Peterson-Berger.
i Musikrevy nr 1, 1967, s 6-7 och 31-32.
Peterson-Berger och skolans musikundervisning.
i Musikkultur nr 1, 1967, s 6-9.
P.-B. och Operan.
i Vår opera 1967:1, s 4.
Fjällvandraren Peterson-Berger.
i Svenska Turistföreningens tidning Turist 1967:2, s 16-17.
Ett 150-årsjubileum /Om Gunnar Wennerberg/.
i Sångartidningen 1967:4, s 12-13.
Hymnologkonferens i Strasbourg.
i SGL 1967, s 50-51.
Liturgiska synpunkter på instrumentalmusik i gudstjänsten.
i SGL 1967, s 19-23. Omtryckt under rubriken Instrumentalmusik /för liturgiskt bruk?/ i: Sången 48, 1968, h.1, s 7-10.
Den gregorianska sången under reformationstiden.
i Kyrkosångsförbundet, s 115-116.

1968
Johan Lindells Mässan korteligen. Åbo 1784.
Utgiven i faksimil med inledning av FB. i Laurentius Petri Sällskapets urkundserie IX, s 3-20. (Ingår i diss. 1970.)
Haeffner, Johann Christian Friedrich.
i SBL Bd 17, s 701-707. Literaturbericht B. Kirchenmusik.                                                              i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Bd 13, 1968, s 266.
Recension av: Blume, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Bärenreiter, Kassel, 1965 i STM 50, 1968, s 144-147.                                                                                           Piae Cantiones.
i KLMM Bd 13. I lätt bearbetad form även i: Svensk Musikhistoria. En läsebok redigerad av Martin Tegen. 1972, 2a uppl 1976, s 33-36.
Recitation
i KLMM Bd 13, sp. 690-692.

1969
Kring ett Haeffner-dokument från 1785,
i STM 51, 1969, s 141-153.

Recension av: Hansson, Karl-Johan: Koralpsalmboken 1697. En undersökning av dess tillkomst och musikaliska innehåll. Stencil Åbo 1967,
i STM 51, 1969, s 168-170.
Recension av: Piae Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum. 1582.
Facsimile 1967. Ed. Einari Marvia (Documenta musicae Fennicae. 10 Helsingfors 1967) och Piae cantiones. Vanhoja kirkko-ja koululauluja. Ed. Harald Andersén et Timo Mäkinen, Helsingfors 1967).
i STM nr 51, s 171-172.
Haeffner och mässmusiken.
i KÅ 1969, s 174-202. (Ingår i diss. 1970.)
Musik i Uppsaladomen/Music in the Cathedral of Uppsala.
i text på skivomslaget. Kyrkoton EP328 (äv. engelsk övers.)
Ett liturgiskt sånghäfte från Åbo.
i SGL Årg 43, 1969, s 35-63. (Ingår i diss.1970.)
Ivar Eggert Hedenblad.
i SBL Bd 18, 1969-71, s 422-425.
Johann Christian Friedrich Hæffner.
i SBL 17, 1969 s 701-707.

1970
Melodier till julepisteln i svensk tradition.                                                                                         I Laurentius Petri sällskapets urkundserie 11. Lund 1970. (Ingår i diss.1970.)
Liturgisk sång i svenska kyrkan 1697-1897. Liturgischer Gesang in der
Schwedischen Kirche 1697-1897. Lund, Gleerup. 1970. 63 s. Diss. Uppsala.
Laurentius Petris De punctis. En textkritisk granskning.
i SGL årg 44-45, 1969-1970, s 59-63.

1971
”Någrahanda sång”. Kyrkoordningen 1571 och musiken.

i Den svenska kyrkoordningen 1571 jämte studier kring tillkomst, innehåll och användning. Utg. av S. Kjöllerström, Lund. Håkan Ohlsson, 1971 s 294-301.
Kyrkomusiken i det medeltida Norden.
i Medeltiden. Mellanstadiematerial. Institutet för Rikskonserter /1 sp/.
Sechste internationale Tagung für Hymnologie 10. – 14. August 1971 in Vadstena.
i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Bd 16, 1971, (tr 1972) s 199-200.
Nord-Klang – och sedan?
i Musiklivet Vår sång, nr 3, s 3.
Music-in i Uppsala – en idé att ta efter!
i Musiklivet vår sång, nr 2, s 4-6.
Rec av Bengt Hambræus Om notskrifter. Paleografi – tradition – förnyelse. Stockholm 1970.
i STM 53, 1971 s 130-133.
Literaturbericht zur Kirchenmusik (Schweden 1967-69).
i Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1971 s 259-262.

1972
Inledning till och inlägg vid symposium [i Åbo] över temat Amatörmusik och musikkritik.

i Kvartetten. Organ för Finlands svenska manssångarförbund, Helsingfors, s 53-58.
Den kristna medeltiden ca 1050-1520.
i Svensk musikhistoria. En läsebok, red. Martin Tegen. 2a uppl 1976, s 12-15. (Se 1965)

1973
Luthers Credo-psalm och Den svenska mässan 1531.

i Reformationen i Norden. Kontinuitet och förnyelse. Red. Carl-Gustaf Andrén, Lund, Gleerup, 1973, s 241-262. Omtryckt jämte ett tillägg i Upptakter 1973.
På Otto Lindblads tid.
i Ord och inga visor. LSS´ årskrönika ht 1972-vt 1973, s 6-7.
Adell, Arthur Gotthard.
i MGG Bd 15 Suppl., i reviderad version även i MGG 2 Personenteil Bd 1, 1999, s 146-147.
[Förord till] SGL 1972/73. Årg 47-48.

1975
Josephson, Jacob Axel.
[Verkförteckningen gjord av Johnson, Anna Ivarsdotter]
i SBL Bd 20, red. Erik Grill, Stockholm 1975, s 418-423.
Ägget är löst och Snapshots från USA.
i Lunds studentsångförenings krönika 1974-75 s 6-8.

1976
Förord till Register till årgång 1-50 av Svenskt Gudstjänstliv.
i SGL 1976, årg 51, s 3.
Henrik Otto Donner: Étude för sommarvind, för manskör a capella.
Verkkommentar i Rikskonserters beställningsverk 1965-1975, s 153.

1977
Een liten songbook til at bruka j kyrkionne I.

FB, red. Utg. i faksimil efter den s.k. Lindblomsboken i Västerås stadsbibliotek med efterskrift.
[Del I, dock allt som utkom.]
Bellmanstraditionen inom körsången.
i Tio forskare om Bellman. Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976, red. Horace Engdahl. Filologiskt arkiv 20, Stockholm 1977 s 120-127.
Från Haeffner till Alfvén.
i Akademiska kapellet i Uppsala under 350 år. Red. Anna Ivarsdotter Johnson, Uppsala 1977, s 35-54, 105-106.

1978
Gustaf Aulén som kyrkomusiker.

i Till Hembygden. En hälsning till församlingarna i Strängnäs stift, Strängnäs 1978, årg 75, s 135-138.
När blev OD OD?
i Annorlunda manskör. Sångsällskapet Orphei Drängar. Red. Sten-Gunnar Hellström, Per Löfquist och Göran Prage. Kristianstad 1978 s 92-110. Omtryckt i Upptakter … 2014.

1979
Hedenblad, Ivar Eggert.
i MGG, Bd 16 Suppl.
Die Sammlung Piae cantiones und Norddeutschland.
i Weltliches und geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien. Red. Dieter Lohmeier. Amsterdam, 1979 s 109-120.
Peterson-Berger. 8 sånger för blandad kör, op. 11 samt En Fjällfärd (manskör).
i textbilagan till LP med Malmö kammarkör/Lunds studentsångare, dir. Dan-Olof Stenlund.
BIS LP -139, 1 sp. (äv. övers. till engelska och tyska.)

1980
Otto Lindblad.
i SBL, Bd 23, s 276-282.
Tobias Norlind och musikvetenskap som universitetsämne.
i Nordisk musik och musikvetenskap under 1970-talet. En kongressrapport.
Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen Göteborg 4, s 24-25.

1981
Studentsångarna i Lund 150 år.
Red. FB med flera. Föreningen Gamla Lund Årsskrift 63. Lund 1981 104 s.
Däri: När grundades Lunds Studentsångförening? s 17-29. Omtryckt i Upptakter 2014.
Otto Lindblad.
Utställningskatalog [Lunds universitetsbibliotek] i samband med Lunds Studentsångförenings 150-årsjubileum. 15 s jämte bilaga.
Gregoriansk sång i Norden.
i ”Strengen er av gull ”. Festskrift til domorganist Rolf Karlsen. Red. Ove Kr. Sundberg m.fl. Oslo 1981, s 35-44.

1982
En kör blir till.
i Uti vår hage. Uppsala Akademiska Kammarkör 25 år. Red. Gunnel och Hans Fagius, Uppsala 1982. Omtryckt i “Upptakter… 2014.
Gottfrid Gräsbeck och Lundasångarna.
i LSS´ krönika 1982, s 23-28.
Gräsbecksånger på Lundasångarnas repertoar.
i Studentkören Brahe Djäknar 1977-82. Åbo, s 149-153.

1983
Sången i Skara under reformationstiden.
i Vi äro musikanter alltifrån Skaraborg – Studier i västgötsk musikhistoria. Skaraborgs läns museum. Red. Jan Ling, Skara 1983 s 69-77, 80-81, 84-85, 88-89, 92-93, 96.
Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer.
i textinlagan till LP ”Ur Davids Psalmer”, Malmö Kammarkör, dir. Dan-Olof Stenlund. Proprius PRO9912, Musica Sveciae MS 503, s 2-8 (även i engelsk övers.).

1984
Om musiken i Gluntarne.
i textinlagan till LP ”Gluntarne” med Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson och Håkan Sund, s 2. Omtryckt i CD 1996, BIS-NL-CD-50002/03, s 6-7.
Bachs Matteuspassion.
i textinlagan till LP Bachs Matteuspassion, Malmö Kammarkör, dir. Dan-Olof Stenlund. MKK 8401, 2 s.
Lundasymposium om nutida musik.
i Nutida musik årg 28 1984/85, häfte 2, s 41. Omtryckt i “Upptakter… 2014.

1985
Lunds Studentsångförenings Stamrepertoar.
FB, Thomas Hansson & Lennart Åkesson, red,  (2:a utgåvan), 79 s.
Däri: förord (tills med Stig Persson) s 3 och kommentarer (passim)
1697 års koralbok. Den svenska psalmboken 1695. eller: Den svenska psalmboken 1695: 1697 års koralbok. Faksimil. Förord av Magnus von Platen, efterskrift av FB, Stockholm, Gidlund, 1985. Efterskriften s 1175-1180.
Ceremoni och Serenad – 1800-talets manskör i Sverige.
i textinlagan i LP med Orphei Drängar. Dir. Eric Ericson. Proprius PROP 9941,
Musica Sveciae LP, MS 701, s 1-7 (även i engelsk övers.).
Givande symposium i Österrike. Symposium anordnat av Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft till hundraårsminnet av Guido Adlers progamartikel “Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft ” (1885).
i Musikologen 1985:1, s 6-7.

1986
Ett Bondbröllop och andra klassiker från den svenska manskörens guldålder. Swedish Male Voice Choir Concert Singing 1810-1930.
i textinlagan i LP med Orphei Drängar. Dir. Eric Ericson. Proprius PROP 9944, Musica Sveciae-LP, MS 702, s 1-6 (även i engelsk övers.).
Omtryckt 1994 i Proprius PRCD 9046, Musica Sveciae, MSCD 701, s 2-9.

1987
Adolf Fredrik Lindblad. Drömmarne och Om winterqväll.
i textinlagan i LP med Proprius PROP 9974 Musica Sveciae-LP MS 517, s . 3-12 (äv. engelsk övers.).
I förkortad version i CD-upplagan 1995 av skivan, som då också innehåller Jacob Axel Josephson, Sex Fyrstämmiga sånger med kommentar av FB. Proprius PROP 9116, MSCD 517, s 2-8 resp 11-12 (även i engelsk övers.).
Stor är nu fröjden.
Akademiska körens adventskonsert – en älskad Lundatradition.
Lunds Akadmiska kör, Dir. Peter Wallin.
Text till skivomslag MAP 8720
Konsertritual.
i Levande musik. Helsingborgs symfoniorkesters jubileumstidning, s 17-21.

1988
Recension av: Bernskiöld, Hans: Sjung, av hjärtat sjung. Församlingssång och musikliv i Svenska Missionsförbundet fram till 1950-talet. (1986).
i SGL 63, 1988, s 85-87.
Bohlin Folke.
i Lärda Lund A – Ö. 224 professorer om vägarna till kunskap. Red. Staffan Söderberg. Malmö: Sydsvenska dagbladet, 1988 s 35.

1990
“Studenten fra Lund” – om Otto Lindblad och Danmark.
i Festskrift Søren Sørensen. Red. Finn Egeland Hansen, Arthur Ilfeldt, Steen Pade och Christian Thodberg, Köpenhamn 1990 s 53-69.

1991
Kyrkan och musiken.
i Dagboken med kyrkoalmanacka, Verbum Stockholm, s 86-87.
Norlind, Johan Henrik Tobias.
i SBL Bd 27. Red. Göran Nilzén och Bertil Boëthius, Stockholm, 1991 s 558-564.

1992
Hur börjar Studentsångens text? En musikforskares svar på den gamla stridsfrågan.
i Språk & Stil. Tidskrift för svensk språkforskning 2, 1992, s 43-59. (Jf 1996).
Kyrkans koral och liturgi.
i Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson och Martin Tegen, Värnamo 1992 s 87-98.
Medieval music in Sweden: the current state of research.
i British-Swedish Conference on Musicology (1: 1988, Skara): Proceedings of the First British-Swedish Conference on Musicology / ed. Ann Buckley. Stockholm: Royal Swedish Academy of Music [KMA], s. 31-36.

1993
En “folklig” manskörskoral från 1800-talet
i Koral i Norden. Musikvetenskapliga serien, Uppsala, nr 8, s 19-26.
Sängerfeste im Ostseeraum. Zum Thema Chorgesang und nationale Identität.
i Zu interregionalen musikkulturellen Beziehungen im Ostseeraum. Referate des wissenschaftlichen Kolloquiums im Rahmen der Greifswalder Musiktage am 29. November 1992, heausgegeben von Nico Schüler und Lutz Winkler, Greifswald 1993 s 20-25.
Deutsche Einflüsse auf das Chorsingen in Schweden im 19. Jahrhundert.
i Musica Baltica Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Konferenzbericht.
Greifswald-Gdansk 28. November bis 3. Dezember 1993, s 46-51.
Om jojkarna i Peterson-Bergers samiska symfoni.
i Thule. Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok, s 101-113.
Internationell körforskning. En studiegrupp under bildande.
i Nordisk musikkforskerkongress, Oslo, 24 – 27 juni 1992. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater 1993:2, s 440-444.
Kyrkosången samt Musikmiljöer och repertoarer.
i Musiken i Sverige II. Frihetstiden och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson och Anna Ivarsdotter-Johnson, Stockholm Fisher 1993 s 123-141.
Vikingatiden i svensk musik: ur ett lundaperspektiv.
i Frans G. Bengtsson, Röde Orm och vikingatiden. Frans G. Bengtsson-sällskapets skriftserie 3, Red. Lennart Ploman, s 106-122.
A study group for choral research.
i International Musicological Society. Congress 1992 i Madrid. Actas del XV congreso de la Sociedad internacional de musicologia. Vol. 2 (Special sessions). Madrid: Revista de musicologia 1993 s 1065-1067.

1994
Franz Berwald, Choralbuch (unvollendet). Vorschlag zur Revision von J.C.F. Haeffners Choralbuch. Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald Sämtliche Werke Bd 23. Bärenreiter BA 4923. Utg med förord av FB.
Vorwort s VIII-XX (med Summary s XX).
Florakören ur ett nordiskt perspektiv.
i Florakören vid Åbo akademi.1944-1994, s 107-115.
Musiken i NE.
i NE-Nytt nr 20, 1994, s 2.
Choral Music, Choral Church Music och Singing for independence.
i The Multicultural Baltic Region, Part 2. The Baltic University, s 32-33.
(Se 1986:) Ett Bondbröllop och andra klassiker från den svenska manskörens guldålder /
Swedish Male Voice Choir Concert Singing 1810-1930.
i textinlagan i CD med Orphei Drängar. Dir. Eric Ericson. Proprius PRCD 9046, Musica Sveciae, MSCD 701, s 2-9 (äv engelsk övers.)

1995
Gregorianik i Sverige genom tiderna.
i Gregorianik. Tro & Tanke 1995:4. SGL 70, s 33-47.
Kyrklig musik – vad är det?
i Den oumbärliga sången. Red. Anki Lindström, Hisings Backa: Sveriges kyrkosångsförbund, 1995 s 10-15.
(Se 1985:) Adolf Fredrik Lindblad. Drömmarne och Om winterqväll och Jacob Axel Josephson,
Sex Fyrstämmiga sånger.
i textinlagan i CD med Mikaeli Kammarkör. Dir. Anders Eby Proprius PROP 9116, MSCD 517, s 2-8 resp 11-12 (äv engelsk övers.).

1996
Musiken i kristen tradition: från tempel och katedraler till kyrkor och torg.
Övers av Andrew Wilson-Dickson The Story of Christian Music, 1992. Verbum. Stockholm 1996.
FB: faktagranskning, svensk bearbetning och kompletterande texter.
En man som inte blev director musices.
i Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet. Red. Greger Andersson,
Lund University Press, Lund 1996 s 153-154.
När Palaestra brann, två ögonvittnesskildringar.
i Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet. Red. Greger Andersson,    s 227-228.
Dansk musikforskning och forskarutbildning – från Sverige sett.
i Dansk Musikforskning frem mod år 2000. Red. Finn Egeland Hansen, Statens Humanistiske Forskningsråd, Köpenhamn 1996 s 63-73.
Deutsche Einflüsse auf das Chorsingen in Schweden im 19. Jahrhundert.
i Musica Baltica (Greifswald & Gdansk1993 herausgegeben von Ekkehard Ochs. Sankt Augustin Academia Verlag, 1996. s 46-51

1997
Musik als akademisches Lehrfach an den schwedischen Universitäten.
i Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Osterseeraum. Red. Ekkehard Ochs/Nico Schüler/Lutz Winkler. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s 28-31.
Eine wichtige Quelle zur Geschichte des orgelbegleiteten Gemeindesgesangs im Ostseeraum.
i Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Osterseeraum. Red. Ekkehard Ochs/Nico Schüler/Lutz Winkler), s 311-316.
Studentsångens början än en gång.
i Språk & Stil. Tidskrift för svensk språkforskning 7, 1997, s 161-163. (Jf 1992) Omtryckt i Upptakter jämte Slutord i Upptakter 2014.

1998
Gregorianik i Sverige genom tiderna.
i Gregoranikk, Billedkunst og Liturgikk i Middelalderen. Nordiska studier. Senter for
Middelalderstudier. Skrifter nr 1, Red. Ola Kai Ledang, s 39-53.

1999
Det korta livet.
i textinlagan till The short life. Rilkeensemblen, dir. Gunnar Eriksson, Swedish Society CD 1112, s 3.

2000
Skolminnen.
i Medlemsblad för Härnösands läroverks och gymnasiums kamratförening, Härnösand 2000 s 12.

2001
Hymnologisk forskning i de nordiska länderna.
i Hymnologiske Meddelelser. Tidskrift om salmer udg. af Salmehistorisk Selskab og nordisk Institut for Hymnologi 2001:1, s 83-84.
Recension av: Glahn, Henrik: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973.
i STM s 106-108.
Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv. Red: Karl-Johan Hansson, FB & Jørgen Straarup. Åbo 2001. 395 s.
Däri: Tankar kring musiken i de tre psalmerna. s 194-197.
De mest omtyckta psalmerna i Norden, s 298-306.
Hur var det med orgel och församlingssång på 1600-talet och – följdes traditionen, när Örgryte-orgeln invigdes? Inlägg i diskussion om orgel och församlingssång på 1600-talet. Harald Göransson, FB m fl. Diskussion i Kyrkomusikernas tidning årg 66 nr 10  s 17 (Göranssons utspel), årg 67 nr 1 s 8-11, nr 2 s 9, nr 11 s 12. årg 68 nr 5 s 10-11.
Francis Poulenc (1899-1963).
i textinlagan till CD Poulenc, Complete a capella works for choir. Malmö Kammarkör,
dir. Dan-Olof Stenlund. Classico 411, s 2 (Även övers. till engelska.).

2002
Musiken i den tidiga Jesusrörelsen.
i Dagboken med kyrkoalmanacka 2002, s 35-36.
En lundensare om BD och GG. Gottfrid Gräsbeck 75 år.
i Studentkören Brahe Djäknar 1997-2002. Åbo 2002, s 49-52.
Kommentarer [till sångerna] i Lunds Studentsångförenings stamrepertoar [3:e utgåvan], passim Malmö år 2002.
Choral music och Singing for independence.
i The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societes. Ed. Witold Maciejewski, s 201-204.
Johann Christian Friedrich Haeffners “Schwedische Lieder” (1818).
i Lied und Liedidee im Ostseeraum zwischen 1750 und 1900. Red. Ekkehard Ochs, Peter Tenhaef, Walter Werbeck, Lutz Winkler. Frankfurt am Main 2002 s 195-210. Översatt och omtryckt i Upptakter…  2014.
Kommentarer [till sångerna] i textinlagan till CD I vårsolens glans. LSS, dir. Mats Paulson. LSSCD 002, s 10-13.
Die reformatorische Singbewegung im Ostseeraum.
i Das geisitliche Lied im Ostseeraum. Red. Ekkehard Ochs, Walter Werbeck och Lutz Winkler. Franfurt am Main, 2002 s 49-52.

2003
Minnestal.
i Tal och kväden. SHT 2003. S /Pseuodonym: Symbohlin/Sångsällskapets sällskapssånger.
i En orkester av röster. Orphei Drängar 150 år, red. Christer Åsberg. Malmö 2003,          s 121-145.
Kommentarer [till sångerna] i Orphei Drängar 1853-2003 Stamsånger, Kristianstad 2003, passim.
Recension av Østrem, Eyolf: The Office of Saint Olaf. A Study in Chants Transmission.
i STM Vol 85, s 135-137.
Liber Scole Virginis. En medeltida samling av Mariamusik i Lund. Faksimilutgåva av LUB MH14 med inledning, transkription och kommentar. Red: FB och andra. (Skrifter utgivna av Lunds universitetsbibliotek. Ny följd 5). Lund 2003.
Däri: Mariasångerna i Lunds katedraltradition, s 20-22 / The Marian Songs in the Cathedral Tradition of Lund, s 33-36.

2004
Om Tobias Norlind, en pionjär inom musikforskningen. Red: FB. (Utgiven av Tobias Norlind-samfundet för musikforskning). Lund 2004, 83 s.
Däri: Förord, s 5
Tobias Norlind – en kort biografi, s 7-12.
Norlind och Woodward om Piae Cantiones, 23-27.
Mankell, Carl Abraham.
i MGG 2 Personenteil Bd 11, 2004. (Rev. version av Ingmar Bengtssons artikel i 1:a uppl.), sp 981.
Lindblad, Adolf Fredrik.
i MGG 2 Personenteil Bd 11, 2004. (Rev. version av Axel Melanders artikel i 1:a uppl.), sp 146-147.
Lindblad, Otto Jonas.
i MGG 2 Personenteil Bd 11, 2004, sp 147-148.
Lindegren, Johan
i MGG 2 Personenteil Bd 11, 2004. (Rev. version av Axel Helmers artikel i 1:a uppl.), sp 148-149.
Tidig mässång på svenska i Västerås stift.
i Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv. SGL 79 2004 s 95-104. Omtryckt i Upptakter… 2014.
Minnesord över Folke Alm.
i KMA:s årsskrift 2004, s 77
Matteuspassionen Historik.
i textinlagan till Johann Sebastian Bach, Matteuspassionen. Malmö Kammarkör MKKCD 042, s 2 (även engelsk och tysk övers. s 3).

2005
Minnesord över Harald Göransson.
i KMA:s årsskrift 2005, s 77-78.
Bibeln i kyrkosång och konstmusik under 1700- och 1800-talen.
i Den gamla översättningen. Karl XII:s Bibel och dess receptionshistoria.
Red. Tord Larsson och Birger Olsson s 249-261.
Anton Bruckner 1824-1896 Ausgewählte Werke.
i textinlagan till CD med Malmö Kammarkör, Dir. Dan-Olof Stenlund.MKKCD 051,
s 3-5 (även i engelsk och tysk övers.).
Biografiska rutor.
i Kyrkomusik i Lunds stift under 1900-talet. (Red. Mörck, Erkki) Stiftshistoriska sällskapet i Lund. Passim.)
Samojeder på LSS anförarpost.
i textinlagan till DVD Minnets tempel. 85 år i ljud och bild med Lunds Studentsångare, s 8-9.
Hurra! jeg er fra Lund Student! H.C. Andersen och J. A. Hägg.
i H.C. Andersens underbara resor i Sverige. Red. Ivo Holmqvist. Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, Göteborg 2005       s 129-145.
En Taube-visas intertexter                                                                                                                     i Abstracts från konferensen Musikvetenskap i dag Växjö 7-9 juni 2005. http://musikforskning.se/konferenser/2005/abstracts.php?menu=1,

2006
På fjället i sol. Sångerna för mansröster.                                                                                            i Wilhelm Peterson-Berger – En vägvisare. Red. Bengt Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall & Henrik Karlsson. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 105 & WPBI Skriftserie no. 3, s 157-169.
Forskarfusk eller avancerat skämt? Fallet Sven E. Svensson                                                         i Abstracts från Musikforskarkonferens i Växjö 7-9 juni 2006,  http://musikforskning.se/konferenser/2006/abstracts.php?menu=1,

2007
Minnesord över Ingmar Milveden.                                                                                                          i KMA:s årsskrift 2007, s 72 f.
Oskar Lindberg: Gammal fäbodpsalm från Dalarna.
Kommentar av FB och Dan-Olof Stenlund till Gammal fäbodpsalm från Dalarna av Oskar Lindberg, bearbetning för blandad kör a cappella av Dan-Olof Stenlund.
In dulci jubilo.
i textinlagan till CD med en ensemble ur Lunds Studentsångare, dir. FB:
In dulci jubilo. Naxos 8.570536, s 4-6 (även i engelsk övers.).
Veljo Tormis: A brief Introduction.
i textinlagan till CD Veljo Tormis Works for Men´s Voices. Svanholm Singers,       dir. Sofia Söderberg Eberhard.
TOCC 0073, s 2 (text på engelska, även översatt till tyska, franska och estniska) .
Melodierne til Luthers salmer i Norden.
/flera författare/
i Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Red. Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson. Lund Arcus, 2008 s 449-534.
Mariavesper i den medeltida Lundadomen.
i Programblad för vokalensemblen Gemmas Mariavesper i Visby och Buttle, augusti 2007, 2 sp.

2008
Glädjehymner. Symphonic Voices ur ett historiskt perspektiv.
i Symphonic Voices, Music Around / Lund International Choral Festival. Program 2008, s 4.
Ett märkligt körjubileum.
i Kyrkokörjournalen: tidning för Svenska kyrkans körer/ utg av Riksförbundet Svensk Kyrkomusik, 2008 nr 6, s 18. Omtryckt i Upptakter 2009.

2009
Deutsche Einflüsse auf die Einführung musikwissenschafftlichen Unterrichts in Schweden.
i Universität und Musik im Ostseeraum, Greiswalder Beiträge zur Musikwissenschafft 17,
Red. Ekkehard Ochs, Peter Tenhaef, WalterWerbeck, Lutz Winkler, Berlin 2009, s 253-261.
Fyrstämmig studentsång. Ett 200-årsminne.
i Doktorspromotionen fredag 23 januari 2009. Acta Universitatis Upsaliensis.
Skrifter rörande Uppsala universitet B 157, Uppsala 2009, s 7-16. Omtryckt i Upptakter … 2014.
Samloms bröder! Den svenska körrörelsens uppkomst.
i Sångare! En bok om svensk manskörssång och Svenska Sångarförbundet. Red.Carlhåkan Larsén, Gehrmans musikförlag Stockholm 2009, s 9-20.
(En bearbetning av föregående text.)

2010
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).i textinlagan till CD Felix Mendelssohn. Ausgewählte Werke. Malmö Kammarkör,  Dir. Dan-Olof Stenlund.
Malmö Kammarkör MKKCD 101, s 3-5 (äv. tysk och engelsk övers.).

2011
Musikalische Intertextualität einiger Stücke aus Robert Schumanns Jugendalbum.
i Robert Schumann. Persönlichkeit, Werk und Wirkung. Hrg. Helmut Loos. Leipzig 2011, s 237-258.
Dan-Olof Stenlund och cd:ns innehåll.
i textinlagan till CD Laudi. Dan-Olof Stenlund och Malmö Kammarkör.
Sveriges Körförbund och Naxos 8.572388, s 3-5 (äv. tysk och engelsk övers.).

2014
Upptakter i den svenska vokalmusikens historia.
Bo Ejebys förlag (217 s,  21 uppsatser, delvis nyskrivna eller bearbetade).
Innehåll:
ATT SÄTTA SÅNG IGÅNG – SJÄLVUPPLEVT
Musiken i biskopsgården
En kör blir till (UAK)
OD:s första Caprice. En programförklaring
Lundasymposium om nutida musik
HUR BÖRJADE DET?
OM VISSA SÅNGER OCH SÅNGTRADITIONER
Brynolffrågan. En granskning av Ingemar Milvedens Neue Funde
Till frågan omförsamlingssång före reformationen
Den reformatoriska sångrörelsen i Östersjöområdet
Tidig mässång på svenska i Västerås stift
Luthers Credo-psalm och Den svenska mässan 1531
Sveriges äldsta koralsamling. Ett fynd i Gamla Uppsalas kyrkoarkiv
Den första svenska operan – ett kungadrama med efterspel
Fyrstämmig studentsång. Ett 200-års minne
J. C. F. Haeffners Svenska sånger (1818)
När grundades Lunds Studentsångförening?
Bron och studentsångarna
Hur börjar Sudentsångens text?
När blev OD OD?
Den melodiska vokabulären i några Bäck-motetter                                                                                             
UPPTAKTER TILL VOKALMUSIKFORSKNING
Projektförslag om en svensk koralregistrant
Förslag till nordiskt körsforskningsprojekt
Körforskning. En lägesrapport och ett organisionsförslag
Elisabeth Wendtz-Janacek hedersdoktor i Lund i Hymnologi. Nordisk tidskrift. årgång 43, s 80-81.
Vem fick hans hjärta till sist?
I: Alfvén. Operan om kärleken mellan Hugo Alfvén och Marie Krøyer. Libretto av Richard Bark. Ystadoperan 2014 (s 27).

2016
Musikvetenskaplig utbildning i Sverige – ett 100-årsjubileum.
I skriften “Musikforskning i dag. Linnéuniversitetet, Växjö, 14-16 juni 2016”, utgiven av Linnéuniversitetet Lnu.se (s 10)

2017
Recension av Otfried Czaika: Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgiven med inledande kommentarer. Kyrkohistorisk Årsskrift 2017 s. 197-199

2019
Lindberg, B., Berry, P., Norrman, B., Vogel, B. & Bohlin, F. Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning.

*********************

FB ingick i redaktionsrådet för Sohlmans musiklexikon, 2a uppl 1975-79. Specialist i fråga om kyrkomusik. C 90 större artiklar.
12 signerade artiklar samt c 160 notiser i NE samtidigt som FB var expertgranskare av alla musikartiklar i NE.

b) Duplikat
1954

Ett bokband från Johan III:s tid. C 418 (UUB) och dess i L 266 förvarade skinnpärm insatta i ett historiskt sammanhang.
Prosem.uppsats i historia och kyrkohistoria ht 1954. 13 s.
Liber häveröensis: en studie kring C 418 som bidrag till mässpropriets historia i den svenska reformationskyrkan.
En bearbetad version i STM 1955 s 133-145.
Inledning till transkription av Christoph Bernhards ”Ach, hertzliebes Jesulein”. Prosem.uppgift i musikforskning vt 1954, 7 s.

1958
Tamulkyrkan och missionen.
Prosem.uppsats i missionshistoria ht 1958, 2 s.

Två antifonalehandskrifter från Johan III:s tid. En undersökning och jämförelse av Attmar- och Sidensjöböckerna. Tills. m. Sten-Bertil Risberg.
Prosem.uppsats i praktisk teologi ht 1958, 21 s.

Interpretation av Gal[alterbrevet] 3:26-29.
Uppsats i NT:s exegetik, ht 1958. 5 s.

1961 Spiritism – spiritualism. En religiös rörelses utveckling i Sverige.
3-betygsuppsats i religionshistoria (hum fak), UU, vt 1961 99 s.

1964
Akademisches Musikleben in Uppsala.
i Studenten in Schweden. Eine Samlung Aufsätzen für die Bonner Studenten, 1964 7 s.

1965
Studier i den svenska reformationstidens psalmsång (fulltext i DiVA).
Lic.-avhandling i musikforskning. Uppsala vt 1965.

1967 (1985)
Några nordiska melodiformer till Jesus Christus nostra salus.
Föredrag inför Internationale Arbeitskreis für Hymnologie i Strasbourg, 10 s.

1971
Olaus Petri och psalmsången.
Föredrag vid konferens om reformationen i Norden i Lund 26-28 febr. 13 s.

Musiken i biskopsgården.
i Mor. Sönernas festskrift till sin mor vid hennes 70-årsdag, 22 s. Tryckt i Upptakter… 2014.

1972 (1985)
Temata och titlar i Schumanns ”Album für die Jugend”.
Föredrag vid International Musicological Societys 11. kongress, Köpenhamn 1972. 9+3 s.

1979
Två förslag till forskningsprojekt rörande de musikaliska förbindelserna.

Anförande vid de nordiska humanistiska forskningsrådens konferens om Forskningen i forbindelserne mellem de Nordiske Lande i det 19. Århundrede. Köpenhamn, december 1979. Tryckt i Upptakter … 2014.

1983                                                                                                                                                        Svensk koralregistrant.
En projektbeskrivning, 6 + 3 s.

Ett bidrag till diskussionen om Brynolf Algotssons författarskap. 6 s.

1984
Varför skrev Lars-Erik Larsson sin Missa brevis? 15 s.

1985
Brynolffrågan. En granskning av Ingmar Milvedens Neue Funde, 27 s.                                     Tryckt i Upptakter… 2014.

1988-92
Ordförandens rundbrev till Schützsällskapets svenska sektion.

1990
Ett bidrag till diskussionen om medeltida församlingssång i Sverige.
Duplikat till koralseminariet 1 mars 1990, 7 s + 5 bil.

1992
Hur sjöng svenska folket sina koralmelodier på 1800-talet?
Duplikat till koralseminariet 1 april 1992, 1 s + bil.

1993
Strövtåg i Skarabibliotekets musiksamlingar, 13 s.

1994
Reformationsjubileet i Rostock 31/10 1617.
Duplikat till koralseminariet 22 november 1994, 4 s.

1995
Kommentar till Harald Göranssons text om Moraversionen av ”Den signade dag”.
Duplikat till koralseminariet 22 mars 1995, 3 s + 2 bil.

1996
Kirchenlied, Schweden. [Avsett för MGG 2 men kom in för sent], 3 s.

1997
Uttalanden om koralsång.
Duplikat till koralseminariet 9 april 1997, 3 s.
Hjärnes psalmobservationer 1690.
Duplikat till koralseminariet den 29 okt 1997, 3 s.

2003
Koralen hos Bellman.
Duplikat till koralseminariet. 6 s.

2005
Fyra Luthermelodier i svensk tradition.
Duplikat till Lutherpsalmprojektets konferens på Granavolden i Norge mars 2005. (Även till koralseminariet den 30 mars 2005), 1 s + bil.

Melodiformer till Luthers Credopsalm.
Duplikat till koralseminariet den 30 mars 2005, 2 s.

Psalmer i 1695 års Psalmbok som har melodihänvisning till någon av Lutherpsalmerna.
Duplikat till koralseminariet den 30 mars 2005, 1 s.

Lutherpsalmer som melodiangivelse för skillingstrycksvisor.
Duplikat till koralseminariet den 30 mars 2005, 2 s.

Lutherpsalmer i sånglig svensk sångtradition.
Duplikat till koralseminariet den 30 mars 2005, 1 s.

Lutherspsalmernas melodier i Sverige – preliminär sammanställning.
Duplikat till koralseminariet den 19 oktober 2005, 7 s.

2006
Några exempel på koralhandskrifter som ännu inte kopierats och bearbetats vid Svensk koralregistrant.
Duplikat vid koralseminariet den 22 mars 2006, 1 s.

2012
En hypotes om sambandet mellan de två medeltida versionerna av dagvisan.
Till Koralseminariet 26/3 2012. (4 sid)

2015
Folkes mest uppmärksammade texter
Nedanstående texter, som Folke på begäran sände in till sekretariatet för Svenska kyrkans utredning om kyrkomusik, blev hemligstämplad.
Först efter rättslig prövning gjordes den tillgänglig.
Just hemligstämplingen gjorde att det blev debatt. Indirekt blev då texterna mer uppmärksammade än någon annan text av Folke.

Några synpunkter på arbetsdokumentet ”Revisionsändringar i gudstjänstmusik A 2015-02-12. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten .

Folke Bohlins kommentarer om olika felaktigheter 12 mars -15, Tel-samtal med Bengt Almfjord 12/3_samt besök hos Folke 21/3. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten /2015

Folke fick stöd av många kyrkomusiker:
https://youtu.be/ju0N6qbSeb8
https://youtu.be/dbYf9tBVZZU

FB:S KOMPOSITIONER/ARRANGEMANG

a) Tryck
1945
Hemmets aftonbön.
i Härnösands stift. Allsånghäfte, s 6 (2a uppl. 1948). Text: Torsten Bohlin.
Även i Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1945, s 54.

1968
Diskantstämma till Melchior Vulpius: Jesus Kristus är vår hälsa, Blandad kör.
Wessmans Musikförlag, Slite. 2 s.

1972
Look! Shepherds of Bethlehem.
Text J. Ivor John. Solo med blandad kör. Sveriges körförbunds förlag, senare Gehrmans musikförlag. Även i version för manskör.

1997
The Shepherds Came. Text: J. Ivor John. Gehrmans musikförlag, Stockholm 1997.

b) Duplikat
1949
Fri ungdom.
Kantat vid stämma för kristna gymnasistföreningar (KGF) i Härösands domkyrka.
Text: Nils Westberg [FB:s klasskamrat]
För blandad kör, barytonsolo, stråkar och orgel.

1961
Hyllningssång till Eric vid hans tioårsjubileum som OD:s dirigent. Musik: Eric Ericson, en instrumentalmarsch från skoltiden i Visby på 1930-talet. Körsats och text: Folke Bohlin. Framförd vid Stor-OD på Flustret efter vårkonserten 1961.

1971
10 visor
i Festskrift till Mor på 50-årsdagen:
Än liten jag väl är – Folkes visa till Mor, 1941. Text: FB.
Vaggsång: Slumra lilla vännen min, 1942. Text: Herbert Lagerström.
Fura, susa, 1944. Text: Torsten Bohlin.
Torgdag i marssol, 1945. Text: Torgny Bohlin.
Vakna! 1945. På Torgnys 20-årsdag. Text: FB.
Vimpeln, 1945. Text: Torsten Bohlin.
Sorge nicht! 1945. Text ?
Hjärtat skall gro av drömmar, 1945. Text: Bo Bergman.
Jutta kommer till Folkungarna, 1945. Text: Verner von Heidenstam.
Hemmets aftonbön, 1945. Text: Torsten Bohlin

INSPELNINGAR
Här blandas utdrag ur Svensk Mediadatabas (SMDB) med uppgifter från andra källor om inspelningar på grammofon, film, radio och TV.

(På slutet av varje post anges i förekommande fall numreringen i Mediabasen (i ordning enl. ”Relevans”). Här har gjorts urval av uppgifter därifrån. För utförligare information se: http://smdb.kb.se/catalog/search?q=Folke+Bohlin).

Hänvisningarna görs med förkortningen SMDBFB

Följande underavdelningar:
a) Inspelningar av FB:s kompositioner/arrangemang
b) Inspelningar i vilka FB medverkat som dirigent, körinstuderare, pianoackompanjatör eller konferencier.
c) Inspelning där FB varit redaktör.

a) Inspelningar av FB:s kompositioner/arrangemang 1

1977
Arr. av I himmelen, i himmelen i Alleluja. Proprius 1977, nr 17.

1978
Ludvigs skål.
i Orphei Drängar Inside. Dir. Eric Ericson, OD 781.

1981-2011
Look! Shepherds of Betlehem.
FB (kompositör), John J.Ivor (förf.)

Inspelad
1981: i  Alleluja. Sakral nordisk manskörsmusik. Lunds Studentsångare. Dir. FB. Proprius 7849.
1993: i Julkonsert med Stockholms Studentsångare. Dir. Göte Widlund, solist Anna Eklund-Tarantino. Arte 7138.
1994: i Klassisk julsamling.
Backman, Gunilla (sångare), Stockholms studentsångare (sångare)
Proprius Records: PRCD 2054.
Julkonsert med Stockholms studentsångare.
Stockholm: Phontastic, p 1993 fonogram: SR, P2, 15.4.1994 Nr. SMDBFB: 22.
1996: i Lihkören CD 1. Dir. Hans Lundgren, solist Astrid Kastensson. LPCD9601.
1996: i Det hände vid den tiden. Folkuniversitetets i Lund kammarkör.
Dir. Karin Gunér. CD LNST 9601.
1997: i Nu stige jublets ton. Sånger i juletid med unga röster från Lund.
Dir. Eva Bohlin, solist Ingela Bohlin. BIS-NL-CD-5008.
2001: i Silent Night. Music for Christmas. The Lothbury Singers with The Sedding Singers Dir.Richard Townend, soloists Elaine Pearce, Alison Place and Gerald Place.
Lothbury Singers 2001.

2005: i A Lullaby of  Love, sänt 051225 i P2, Susanna Andersson, Mikael Samuelson, Lunds Vokalensemble, Malmö Symfoniorkester och Mats Rondin dirigent.
2006: i The Light of Christmas. Stockholms Studentsångare, dir. Karin Oldgren, solist Gunilla Backman, organist Johan Lindström. Proprius PRSA CD 2035.
2009: i Christmas Music – Underbar en stjärna blid.
Santa Eugenia Vokalensamble, dir. Ulf Samuelsson. Naxos.
CD CD10-2250, Naxos: 8.572340 Nr. SMDBFB: 24
2011: i Musik i katedralen: ett körår med Kalmar domkyrkokör,
dir. Paul Thorstensson, solister Anna Thorstenssn & Pär Nielsen.

Se dessutom videoinspelning från Lunds domkyrka 24/12 2004 med Amelie Flink & Måns Zelmerlöw, organist Janåke Larson på Youtube.

2004
“Hav tack o Gud…” Text: Torsten Bohlin.

“Vakna sömnens konung…” Text och musik: FB.

“God jul, god jul”. Text och musik: FB.

“Än liten jag väl är…” Text och musik: FB.

“Jag har den allra bästa Mor…” Text och musik: Erland Bohlin (eg. mest FB).

“Välkommen hem…” för sång, två fioler, två blockflöjter och 8-händigt piano.
Text och musik: FB.

“Slumra lilla vännen in…” Text och musik: FB.

“Mamma, får vi gå på bio…” Text och musik: FB.

“Här kommer familjen Bohlin…” Text: Torsten Bohlin m fl, musik: FB.

“Kära Morfar och Mormor…” Text och musik: FB.

“Torgdag i marssol”. Text: Torgny Bohlin, musik: FB.

“Du lilla Sverker…” Text Erland Bohlin, melodi Carl-Yngve Bohlin. harmoniserad av FB.

“Slocknat har din blick som log…” Text Alfons Takolander, musik Torsten Bohlin, arr. FB.

Visa till gästerna påskafton 1945. Text: Torgny Bohlin, musik: FB.

“God morgon Far och Mor…” Text ocg musik: FB.

Serenad till Agneta. Text och musik: FB.

“Var är nu…” Till Christina. Text och musik: FB.

“Tommelom…” Till Thomas. Text och musik: FB.

“Lille Robert” Till Robert. Text och musik: FB.

“Bi-visan” Till Birgitta. Text och musik: FB.

Serenad till Margareta Alfvén. Text och musik: FB.

“Eva en liljekonvalje…” Till Eva Tiselius. Text och musik: FB.

“Mor, lilla Mor…” Text och musik: FB.

Till Gunilla 60 år. Text och musik: FB.

Släktvisan vid Sahlinska släktfesten 1954. Text och musik: FB.

i Familjeskivan. Till Harald på 70-årsdagen. Privat insp.

b) Inspelningar i vilka FB medverkat som dirigent, körinstuderare, pianoackompanjatör eller konferencier

1956
Kurt Weill: Down in the Valley.
La Compagnie, Dir. Anders Jansson, körinstudering FB. Om Norrlands Nations Musikverksamhet,
SR 1960. CD privat insp.

1958
Körkonsert 28/3. Norrlandskören. dir. Eric Ericson. Programkommentarer FB.
Norrlands Nations Kammarorkester,  Sven Alin piano, instudering FB.

1960
Henry Purcell: Dido och Aeneas.
Norrlandskören (instudering FB) och Norrlands Nations Kammarorkester,
dir. Anders Jansson. CD privat insp.

1961
Gunnar Wennerberg: Gluntarne.
Richard Ringmar (Magistern), Carl-Olof Jacobson (Glunten), FB (piano).
Inspelad i Stockholm 18-22 augusti 1961.
LP C03-0162, Telefunken: SLT 43057, LP C07-0071. Nr i SMDBFB 25.

1963
Norrlandskörens Vårkonsert 1963. Akademisk körträff 1964. Dir. Johannes Norrby och Dan-Olof Stenlund. (sänt i XYZ-kvarten 29.4.1963); Norrlandskörens Vårkonsert 28.4.1963, programkommentarer FB. CD Privat insp.

1967
Trad: Och jungfrun hon går i ringen.
UAK (Dir. FB).
i Europa Cantat III, Namur 1967. Zürich, Camerata CMS 300 30 LPT.

1974
J.A. Josephson: Vårsång, Ingvar Lidholm: Kort är rosornas tid.
Lund University Male Chorus, dir. FB.
i The Fourth Lincoln Center International Choral Festival. LCS 1974.

1975
Alfred Jansson Äggsången (text Hans Alfredson).
Lunds Studentsångförening ”m. fl.” (= med flickor), körinstudering FB,
i Hans Alfredsons film Ägget är löst!
(LP) Svenska Ljud 6368 205.

1976
Ny svensk musik.
5. Svenska trollformler: nr 1, Stämma blod.
För manskör & trummor, 1971.
Text ur Bengt af Klintbergs antologi “svenska trollformler” Per-Gunnar Alldahl, (c) LSS FB (dir) Sitar, Helmut (tr).
Musica Sveciae LP C77-0096, Bis: Lp 32 Nr. i SMDBFB 17.

I den härliga vårsolens glans.
SR, TV2, 1.5.1976.Söderberg, Marianne (programledare)
LSS sjunger vårsånger av bl.a. J. A. Josephson och Otto Lindblad. Dir.: FB.
BIS CD-162 Nr. i SMDBFB 38.

1977
Alleluia!
LSS, FB dir.
Bilaga i mappen: sångtexter & kommentarer, insp. i Allhelgonakyrkan, Lund i samband med Lunds studentsångförenings 150-årsjubileum.
FB (kompositör), John J. Ivor (förf.) Delvis utsänt i musikradion 1981-05-30
LP C81-0522, Proprius: PROP 7849.Nr i SMDBFB 53.

1979
1.5.1979. Musikradion: Lunds studentsångförening hälsar våren.
Dir: FB.
Nr i SMDBFB: 48. Jfr ovan 1976. Motsv. program framfördes 1980 (Nr i SMDBFB: 81), 1981 (45 och 67), 1982 (46), 1983 (57), 1984 (63), 1985 (101), 1990 (15), 1993 (28, 32), 1994 (106), 1999 (42)2000 (94), 2001 (96),  2002 (98).
25.7.1979. Jakob Adolf Hägg. Studenten fra Lund op. 25, för baryton, manskör och piano (H.C. Andersen). Torsten Hagnell, baryton. LSS. Viggo Edén, piano. Dir: FB.

SR P2 Sänt i rps 29.8.1997 Repris 23.11.1982 (80) Även i Nattens musikradio 30.4.1993 och i Lördagskonsert 25.9.1994. Nr i SMDBFB: 28, 33, 49, 71, 91.

25.11.1979 Kärlekens nöjen och kval.
LSS Dirigent: FB. Inspelning från konsert i Helsingborgs konserthus 17/9 1978. Repris (utom nr 1 och 5) 9.12.1980. Nr i SMDBFB: 51 resp. 82.

1980
Lunds Studentsångare sjunger in våren.
Dir. FB. BIS LP-162. Återutgiven som CD 2000. Nr i SMDBFB 2.

1981
Uppstigningar. Från flickan till helvetet. Perssonpotpurrier 1972-1980
med bl a LSS, dir. FB & Stig Persson. SP-LP 1001. Nr i SMDBFB 7.

7.4.1981: Lunchkonsert i radions P2.
LSS, Dirigent: FB.
Nr. i SMDBFB: 52.

12.6.1981: Flöjt och trumma.
1. LSS. Dirigent: FB. Helmut Sitar, trummor. Musica Sveciae Bis LP 32.
Nr. i SMDBFB: 54.

4.9.1981: Förmiddagskonsert i radions P1.
LSS, Dirigent: FB 1. Bis LP 162. Nr. i SMDBFB: 51.

1982
Från flickan till helvetet.
LSS, Dirigent FB.

Uppstigningar, 1982
2. Stig Persson: (arr): Stamp music. Potpurri.LSS /Talkör samt F.B. (dir)
5. Stig Persson (arr): Kärlek kärlek. Potpurri. LSS samt Ingrid Stjernlöf (alt), Stig Persson (pi)
6. Stig Perssson (arr)  Finallusik 1979. Potpurri på julvisor & lekar.  LSS, FB (dir) Fred Åkerström (sång), Johan Åkesson (vl), Roland Steen (kb), Per-Olof Johnson (git), Stig Persson (pi)
7. Stig Persson (arr): Barnvisiana. Potpurri på barnvisor. Akademiska kören (Lund) (kör), Eva Bohlin (dir) Lunds domkyrkas gosskör, Folke Alm (dir) LSS, FB (dir), Hans Alfredson /Presentatör / ( I SR Musikradion 21.10.1982. Nr. SMDBFB: 31.)
(Repris 27.4.1993. Nr. SMDBFB: 68.)
10. Stig Persson: Trafikkaos. Potpurri. LSS, FB (dir).
11. /Okänd/: Es war ein altes Jüngferlein. LSS, FB (dir), Sigvald Goffeng (bas).
LP C83-0781. Nr. i SMDBFB 7.

20.8.1982: Daniel Börtz: Solsignaler för manskör, bleckblåsare och slagverk. Text: Jaques Werup. Medverkande: LSS och instrumentalister från Regionmusiken i Ystad och Kristianstad. Dirigent och presentatör: FB. Inspelning från Akademiska körernas dag den 22.11.1981 i Konserthuset.
Nr. SMDBFB: 55.
Sänt i repris 3.9.1992 och 27.4.1993 Nr. SMDBFB 13, 85.
Nordic Romance. Songs for male-voice choir.
The Lund University Male-Voice Choir, FB, conductor,  Lars Sjögren, tenor.
BIS LP-206 Stereo. Nr i SMDBFB 3, 16.

1983
Laulupidu! Estnisk och finländsk körmusik.
Lunds Studentsångare, dir. FB.
Estonian Voice EMPS LP 1019.

LSS presenterar Lussikalkavalkaden, ljusglimtar från de fem första lussikalerna

1979-83. FB dir.
LP C85-0150, LSS1001 Nr. i SMDBFB: 9.

23.3.1983: August Söderman: Ett bondbröllop. Dirigent: FB.
Bis LP 206, Caprice CAP 1142.
I radio 29.3.1983, 12.2.1984, 30.4.1993. Nr. i SMDBFB: 28, 56 och 60.

22.9.1983: i SR P2 Sånger från Finland.
LSS. Dir: FB.

1984
12.2.1984: Einojuhani Rautavaara: sånger ur Livets bok. 1. Kindheit (Rainer Maria Rilke). 2. The hope is the thing with feathers (Emily Dickinson). 3. Le bain (José-Maria de Hérédia). LSS. Dirigent: FB.
Nr. i SMDBFB: 59

22.3.1984: LSS sjunger sånger från Estland.
Dir. och presentatör: FB.
EMP SLP 1019. Nr. i SMDBFB 61, 102.

10.4.1984: Petr Eben: Mässa i fastetid. LSS. Janåke Larsson, orgel. Dir: FB. Inspelning från Allhelgonakyrkan i Lund 12/9 1983. Nr. i SMDBFB: 62.

1985/1986
Eduard Tubin, Requiem for Fallen Soldiers, The Retreating Soldiers´ Song and Ave Maria.
LSS, Neeme Järvi, conductor, Janåke Larson, Organ & Piano, FB Choir Master.
BIS LP 297 Stereo. CD-version 1987 BIS CD-297 Stereo.

1988
11.7.1988: LSS sjunger nordiskt. Dir: FB. BIS LP-206.
Nr. i SMDBFB: 83
Återutgiven 1994 som cd: CD CD94-1530 Bis: CD-206 Nr. i SMDBFB:16.
Repris av Nr 3, Kornmodsglansen i SR, Danskt i P2, 5.6.1989. Nr. SMDBFB:79.

1990
Lunds studentsångare sjunger in våren.
BIS, CD. Dir. FB. (Se 1980) Nr i SMDBFB 15.

1993
28.4.1993: Veckans artister: LSS.
Dir: FB 1. Nr. i SMDBFB: 69

30.4.1993: Veckans artister: LSS. musikradio
Jacob Adolf Hägg: Studenten från Lund se ovan 1979,  August Söderman:
Ett bondbröllop. BIS LP-206. SR P2. Nr. i SMDBFB: 28.

15.12.1993: Makterna och musiken.
En programserie om August Strindberg som musikmänniska

Del 2 av 11
Student och svärmare.
Dubbelkvartetten Frida. LSS. FB (dir). Nr. i SMDBFB: 34.

29.12.1993: Makterna och musiken.
En programserie om August Strindberg som musikmänniska.
Del 3 av 11 Röda rum och andra
1. Otto Lindblad: Ångbåtssång. LSS. FB (dir). Nr. i SMDBFB: 89.

1996
100 % klassiska favoriter. 3, bl a med LSS, FB dir.
4. Serenad (Stjärnorna tindra re’n) / J.A. Josephson (12. Under rönn och syrén /             H. Palm, Z. Topelius  Nr. i SMDBFB: 6.
100 % klassiska favoriter. 4, bl a med dubbelkvartetten Frida från LSS; FB, dir.

5. Till skogs en liten fågel flög / P.D.A. Atterbom, O. Lindblad; 14. Orfeus sjöng vid lutans toner / C.A. Hagberg, O. Lindblad
Inspelat 1960-1993
CD CD01-1229 Utgiven i boxen 100 % klassiska favoriter vol. 3-4. Nr. i SMDBFB 5.

Öbacka IV.
Inledning Lars Helleberg och FB.
Mohrens sista suck, solister Nils-Johan Höglund,
Harald Bohlin, Erland Bohlin, Leif Mutén, ackompanjatör FB;

Inledning till Gluntarna FB; Gluntar: Solister Nils-Johan Höglund, Leif Mutén,
Harald Bohlin och Erland Bohlin, ackompanjatör FB.

Pirum, solister Nils-Johan Höglund, Harald Bohlin och Erland Bohlin.
Härnösands Läroverks/Gymnasiums kamratförening.

1997
Scandinavian masterpieces 3, bl a med LSS; FB dir.
Tidigare utg. 1979-1994. Nr. i SMDBFB: 4
De klassiska mästarna.  4 m bl a LSS, dir. FB.
Tidigare utg. 1960-1993. CD CD03-1951. Nr. i SMDBFB: 11.

2007
In dulci jubilo.
Ensemble ur Lunds Studentsångare, dir. FB, solist Stefan Engström.
Naxos 8.570536. Nr i SMDBFB 12.

2010
Examenssexa på Eklundshof. Gunnar Wennerbergs Glunt nr XXV.
DVD. Magistern: Harald Bohlin, Glunten: Erland Bohlin, ackompanjatör: FB. Inspelad på Eklundshof på uppdrag av Glunt-Akademins styrelse. Produktion: OpusOne.se 2010.

Manskören i Sverige 200 år.

Gyllins drängar i Lomma och FB i en blandad föreläsning/konsert i Bjärred.
www.sundtv.se/Gyllinsdrangar.html

c) Inspelning där FB varit redaktör

2000
26.7.2000: Svensk manskörsromantik med Svanholm Singers från Lund.
SR, P2, FB (redaktör). Repris: SR, P2, 6.6.2001. Nr. i SMDBFB 35, 36. 1997.
i Nu stige jublets ton. Sånger i juletid med unga röster från Lund.
Dir. Eva Bohlin, solist Ingela Bohlin. BIS-NL-CD-5008.

UTTALANDEN I INTERVJUER ETC (URVAL)

1949
Svar på en enkät i ”Elevkårsfrågan” i Öbacka 1949 (Skoltidning utgiven av läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand). S.17.

1956
Eva Svanholm berättar och intervjuar bl a FB i anslutning till framförandet av Kurt Weil: Down in the valley (se ovan).

1963
Norrlandskörens Vårkonsert 28.4.1963.
programkommentarer FB. (sänt i XYZ-kvarten 29.4.1963); CD privat insp.
Gunnar Olsson intervjuar FB i samband med Norrlandskörens konsert april 1963.
(sänt i XYZ-kvarten 29.4.1963). Se ovan.

1964
Akademisk körträff 1964. Dir. Johannes Norrby och Dan-Olof Stenlund.
CD Privat insp.

1972
“Kör” och musikvetenskapen. Christian Ljunggren intervjuar FB.
Musiklivet. Vår Sång 1972:4, s 4.

1987
26.4.1987: Radio Värt att veta. Stockholm: SR, P1, 3. Sjung om studentens, eller Sjungom studentens? FB. Repris 8704328. Nr. i SMDBFB: 65 och 86.

1990
Kyrkans musik – en ömtålig balansgång.
Av Rosman Jahja: Intervju med FB
i Lunds Stiftsbok 1990/91, s 51-53.

1994
15.4.1994: Det nationella i körmusiken.
i Flerstämmigt. Christian Ljunggren samtalar med FB.
Repris 6.6. 1994 Nr. i SMDBFB 107.

2002
20.11.2002: För vetgiriga musiklyssnare. Om beviljade musikprojekt från Vetenskapsrådet. Sten Bromans misslyckade disputation 1927 (FB).
Nr. i SMDBFB: 43.

20.12.2002 Hallå!Folke Bohlin, professor i musikvetenskap…
i Östgöta Correspondenten. Av Maria Lindh.

2004
7.4.2004: I påsktid sätts de stora passionsverken upp i hela landet, framförallt Johannes- och Matteuspassionerna av Bach. Men det skrivs även en del nya passions- och oratorieverk på temat Jesu lidande och död. Vilken plats har dessa gamla och nya verk i samtidens musikutbud? Diskussion FB och Ingemar Månsson, kyrkomusiker och ledare för Lunds Vokalensemble 4. Nr. i SMDBFB: 100.

2005
Kommentarer till Maratonkonserten 8.8.2005 i Åbo.
Körkommentarer av Noomi Elfving och FB. Sångarting 2005 CD privat insp.

2006
Sibelius och Fridolins fårabog.
av Nils-Johan Höglund i Karlfeldtbladet 2006:2.

2008
Svanholm Bohlin. Två eldsjälar under ett tak.
Av Fredrik Sjöstrand: Intervju med Eva Svanholm Bohlin och FB i Opus 19, s 28-30.

2009
6.9.2009: Konsert med Svanholm Singers. Dirigent: Eva Bohlin. Musik av bl.a. David Wikander, Wilhelm Peterson-Berger och Folke Rabe. Konsert 2000, Nybrokajen 11, Stockholm. Presentatör: FB. Nr. i SMDBFB 30, 37

2011
Ett led i en ädel tradition av amatörer.
Intervju i Skånska Dagbladet 20 sept. 2011.

2015
Musiknestor: “Grundlig revision behövs av musiken”
Uttalande i Kyrkans Tidnings nätupplaga 18 maj 2015 om förslaget till ny kyrkohandbok.


FÖRKORTNINGAR

BD = Studentkören Brahe Djäknar (Åbo)
FB = Folke Bohlin
KLMM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.
KMA = Kungliga Musikaliska Akademien
KMT/KSF = Kyrkomusikernas tidning / Kyrkosångförbundet
KÅ = Kyrkohistorisk Årsskrift
LSS = Lunds Studentsångförening
MGG = Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik
NE = Nationalencyklopedin
NTBB = Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekshistoria
SAOB = Svenska Akademiens Ordbok
SMDBFB = Svensk Mediadatabas/Folke+Bohlin
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon
SGL= Årsboken Svenskt Gudstjänstliv
SHT = ett ordenssällskap
SI = Svenska Institutet
SSUH = Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund
STM = Svensk tidskrift för musikforskning
UAK = Uppsala Akademiska Kammarkör
UNT = Upsala Nya Tidning
UU = Uppsala universitet
UUB = Uppsala universitetsbibliotek

EFTERORD

Folke har inte systematiskt samlat sina publikationer så vi som gjort denna förteckning

har kompletterat det han har sparat med hjälp av Libris, RILM (Répertoire International de la Littérature Musicale), katalogkort från dåvarande Svensk Musikhistoriskt Arkiv och andra källor (tack till Lena Nettelbladt och Inger Enquist vid Musik- och teater-biblioteket, Markus Maijala vid Riksarkivet och Anders Edling vid UUB). Den version Folke fick av denna förteckning till sin 75-årsdag bestod av c 120 poster med tryck och 33 duplikat.

Det var allt vi då kände till. Nu är förteckningen kraftigt utökad och fler poster lär det bli, både äldre och nya texter.

Vi är amatörer och är tacksamma för tips om korrigeringar och kompletteringar. Vår ambition har varit att ge tillräcklig information för att man ska kunna söka upp det verk man är intresserad av, inte att ge bibliografiskt fullständiga uppgifter. Vår avsikt är att efterhand föra in kommande publikationer. För att göra det lättare att se vad som tillkommit noterar vi också tillägg och ändringar i en separat förteckning på denna hemsida. Varmt tack till vår webb-redaktör Anna-Lena Pikas.

Harald och Erland Bohlin